Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti odnose se na slovački zakon.

Općim uvjetima poslovanja turističke agencije Premier Sport Tour, s.r.o. uređuju se prava i obaveze ugovornih strana za sve kombinacije usluga organizacije putovanja, te za sve druge usluge koje pruža trgovačko društvo Premier Sport Tour, s.r.o. (u nastavku Opći uvjeti poslovanja” ili OUP”) i čine neodvojiv dio ugovora o organizaciji putovanja, odnosno o kupovini Ulaznice u slučaju kupnje samo ulaznice, a koji će ugovor, u pisanom ili nekom drugom odgovarajućem obliku, sklopiti Premier Sport Tour, s.r.o. s Naručiteljem na način uređen u nastavku (u nastavku Ugovor”). Potpisivanjem Ugovora Naručitelj izričito izjavljuje da usluge koje Premier Sport Tour, s.r.o. pruža Naručitelju imaju posebna svojstva s obzirom na njihov karakter, način organizacije, uvjete za pristup u određenu državu ili Događaj, nepredvidive izmjene datuma i ovisnost o trećim stranama. Iz tih razloga, Naručitelj prima na znanje da se pri pružanju i organizaciji u svakom slučaju mora računati s mogućnošću izmjena bilo kojeg dijela tijekom pružanja i organizacije usluge (npr. izmjena programa, izmjena Događaja, otkazivanje Događaja, izmjena datuma Događaja, izmjena smještaja, izmjena načina prijevoza i slično), što ovisi o raspoloživosti pružanja ili korištenja usluga trećih osoba na koje Premier Sport Tour, s.r.o. nema utjecaj i zato za njih nije odgovoran.

I.             Ugovor i izrazi

 1. Premier Sport Tour, s.r.o, sa sjedištem na adresi Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, IČO: 46 219 455, zapisan u trgovačkom registru okružnog suda Bratislava I, odjel: Sro, uložak br. 73743/B u svojstvu operatera turističke agencije je subjekt koji za Naručitelja osigurava nabavu usluga ili kombinaciju usluga (u nastavku Pružatelj” ili TA”).
 2. Naručitelj je fizička ili pravna osoba koja ima sposobnost sudjelovanja u pravnom prometu i koja je s TA sklopila Ugovor u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku i na način definiran u ovim OUP kao i osoba u čiju korist je sklopljen Ugovor ili osoba na koju su Putovanje ili ulaznica preneseni u skladu s ovim OUP (u nastavku Naručitelj”, dok su Naručitelj i Pružatelj u nastavku označeni i kao Ugovorne strane”). U slučaju da više osoba istodobno nastupa kao Naručitelj, i one će biti označene kao Naručitelj u jednini, a sve te osobe koje čine Naručitelja su zajednički i solidarno odgovorne ispuniti svoje obaveze koje proistječu iz Ugovora o organizaciji
 3. Organizator je subjekt koji priprema i/ili pruža i/ili organizira i/ili posreduje Događaj. Događaj je sportska priredba ili druga javna ili ne-javna izvedba društvenog, kulturnog ili sportskog karaktera kojeg priprema treća osoba, Organizator, i za koji je uobičajeno potrebna ulaznica čija nabava predstavlja jednu od usluga koju Naručitelj može Naručiti. Putovanje je usluga, odnosno skup usluga iz područja rada turističkih agencija koju se Pružatelj obvezuje, u korist Naručitelja, pružiti na temelju Ugovora i ovih OUP. Delegat je osoba koja je odgovorna za tijek Putovanja u ime TA. Delegat ne sudjeluje na svakom Putovanju. Delegat ne pruža usluge vodiča i nije odgovoran pratiti Naručitelja na mjesto Putovanja. Delegatu je posebna obaveza osigurati logistiku puta (dovođenje, prijevoze, smještaj, uručivanje ulaznica Naručitelju). Delegat ne obavlja poslove turističkog vodiča. Usluge turističkog vodiča moguće je osigurati, uz doplatak i na zahtjev, u slučaju kad je to zatraženo od TA najkasnije 10 dana prije početka Putovanja. Pojam Na zahtjev, na svakom mjestu u ovim OUP, Ugovoru, web-portalu, ponudi, uvjetima, katalogu ili u bilo kojem drugom materijalu TA znači da navedena usluga nije dio Putovanja te da nije uključena u cijenu Putovanja. Takva se usluga može Naručiti i pružiti u slučaju ako je Naručitelj zatraži, prihvati je po cijeni te usluge a TA će je pružiti.
 4. Ugovor između TA i Putnika sklapa se u skladu s člankom 16. Zakona 170/2018 Zbirke zakona, o putovanjima i povezanim turističkim uslugama, određenim uvjetima za poslovanje u turizmu, s izmjenama i dopunama (Zakon o putovanjima”) i sklopljen je u pisanom ili nekom drugom odgovarajućem obliku. Ako je u pisanom obliku, smatra se da je Ugovor sklopljen kada obje strane potpišu njegovu otisnutu verziju.
 5. Sklapanje Ugovora drugim prikladnim oblikom podrazumijeva, između ostalog, sljedeće postupke: (i) naručivanje Putovanja putem online sustava za naručivanje na stranici www.futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.sk, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr (Web portal”); kasnijim slanjem ponude koju TA šalje Naručitelju; i Naručiteljevom potvrdom ponude (obično nakon toga TA dostavi potvrdu i predračun e- poštom); U slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i odabere samo određene usluge, Ugovor će se smatrati valjanim nakon što TA potvrdi Naručiteljev izbor (TA će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte); (ii) izravnom kupnjom Ulaznice elektroničkim oblikom putem weba; (iii) naručiteljevo Naručivanje Putovanja e- poštom; naknadnim slanjem odgovarajuće ponude koju TA šalje Naručitelju; i Naručiteljevim potvrđivanjem ponude (obično nakon toga TA dostavi potvrdu i predračun e-poštom); U slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i odabere samo određene usluge, Ugovor će se smatrati valjanim nakon što TA potvrdi Naručiteljev izbor (TA će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte); (iv) naručiteljevo Naručivanje putovanja telefonom; naknadnim slanjem odgovarajuće ponude koju TA šalje Naručitelju; i Naručiteljevim potvrđivanjem ponude (u pravilu nakon toga TA šalje potvrdu predračunom putem e-pošte); u slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i izabere izdvojene usluge, Ugovor će se smatrati sklopljenim nakon što TA potvrdi izbor usluga (TA će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte); (v) naručivanje Putovanja osobno, u prodajnom mjestu TA; naknadnim slanjem odgovarajuće ponude koju TA šalje Naručitelju; i Naručiteljevim potvrđivanjem ponude (u pravilu nakon toga TA šalje potvrdu s predračunom putem e-pošte); U slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i odabere samo određene usluge, Ugovor će se smatrati valjanim nakon što TA potvrdi Naručiteljev izbor (TA će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte). Bez obzira na gore navedeno, smatrat će se da je Ugovor valjan i stupio na snagu kad predračun bude plaćen, odnosno bude plaćen cijeli iznos na temelju predračuna kojeg je ispostavio Pružatelj.
 6. Ugovor i narudžba vrijede za sve druge osobe koje su navedene na njima. U slučaju maloljetnih osoba, Ugovor potpisuje zakonski zastupnik te osobe, a u slučaju da ta osoba nije sudionik Putovanja, obavezna je do polaska na Putovanje donijeti pisanu izjavu punoljetne osobe koja je sudionik Putovanja, a kojom ta osoba, sudionik Putovanja, preuzima punu odgovornost za maloljetnika. U slučaju kada domaća osoba naručuje Putovanje ili usluge za osobu iz inozemstva, obavezna je tu činjenicu pisanim putem naglasiti odmah u trenutku naručivanja Putovanja ili bilo koje pojedine
 7. Ponuda koja je predstavljena na web portalima, standardni informacijski obrazac, katalog i bilo koji drugi pisani oblik ponude, kao i ovi Opći uvjeti i odredbe, čine dio ugovora. U slučaju sukoba između ovih Uvjeta i sadržaja Ugovora, mjerodavne su odredbe Ugovora.
 8. Bez obzira na oblik, potvrdom narudžbe Naručitelja za Putovanje ili pojedine usluge, odnosno potpisom Ugovora o organizaciji Putovanja, TA se obvezuje Naručitelju organizirati ranije ponuđenu kombinaciju usluga putničke agencije (u nastavku Putovanje”). Bilo koje dodatne usluge, koje nisu u okviru usluga unesenih u takvu unaprijed ponuđenu kombinaciju usluga, mogu biti pružene uz pravo TA da takve dodatne usluge naplati od Naručitelja. Sklapanje Ugovora u skladu s gore navedenim uvjetima obvezuje Naručitelja na plaćanje dogovorene naknade za Putovanje. U slučaju kada Naručitelj sklapa Ugovor u korist drugih naručitelja Putovanja koji su navedeni u Ugovoru, svojim potpisom Ugovora potvrđuje da raspolaže pisanim punomoćima ostalih naručitelja za nastupanje u njihovo ime i kojom oni izričito izjavljuju da ima pravo sklopiti Ugovor i dati njihove osobne podatke TA. Naručitelj se, nadalje, u ime tih osoba obvezuje ispuniti obveze prema TA, a istodobno se obvezuje odmah proslijediti ostalim naručiteljima Putovanja informacije koje je TA namijenio naručiteljima Putovanja. Bez obzira na broj Putovanja, odnosno na broj pojedinih usluga, odnosno bez obzira na broj osoba kojima temeljem Ugovora treba biti pružena usluga,  punu cijenu Putovanja obavezna je platiti ona osoba koja je izdala narudžbu i s kojom je TA sklopila Ugovor kako je gore opisano. Naručitelj je, na zahtjev TA, obvezan dokazati plaćanje punog iznosa naknade za Putovanje. Pravo sudjelovanja na Putovanju za Naručitelja i druge naručitelje navedene u Ugovoru nastaje plaćanjem dogovorene cijene Putovanja u punom iznosu i ispunjenjem ostalih preduvjeta za pružanje usluga. Valjani dokument za sudjelovanje Naručitelja u Putovanju je valjano sklopljen Ugovor i dokaz o plaćanju ukupnog iznosa naknade.
 9. Trajni medij znači sredstvo koje omogućuje Putniku ili TA zadržati informacije koje su primljene na način koji omogućuje njihovu upotrebu u budućnosti, u trajanju koje je u skladu sa svrhom tih informacija, za potrebe informiranja i omogućeno je da pohranjene informacije ostanu nepromijenjene i kasnije se reproduciraju. Takvim oblikom se posebno smatraju otisnuti oblik, elektronička pošta, CD, DVD, memorijska kartica ili tvrdi disk računala.

II.           Cijene i način plaćanja

 1. Cijena Putovanja i s njim povezanih usluga koje organizira TA ugovorne su cijene postignute dogovorom TA i Naručitelja. Obvezujuća i dogovorena cijena navedena je u Ugovoru koji je potvrdio TA. Prava na popuste Naručitelj može ostvariti prije sklapanja Ugovora. Popusti se ne mogu iskoristiti naknadno. Cijena Putovanja formirana je na temelju iznosa za naknade i usluge koje se mogu promijeniti u razdoblju od naručivanja, sklapanjem Ugovora i datuma Putovanja te istodobno zavise od trećih osoba. To se odnosi, na primjer, na pristojbe zračnih luka, lučke pristojbe, pristojbe za trajekte, cestarine, cijene goriva i drugo. S navedenim promjenama moguće je da će se promijeniti i cijena Putovanja u usporedbi s ranijom kalkulacijom koja je Naručitelju dostavljena pri sklapanju Ugovora o putovanju. TA nema nikakav utjecaj na te promjene.
 2. Ugovorne strane su suglasne da TA ima pravo povećati cijenu putovanja ako je promjena cijene izravna posljedica promjene:
  • a) troškova putničkog prijevoza koja je nastala zbog promjene cijena goriva ili drugih izvora energije,
  • b) iznosa poreza ili naknada kojima podliježe turistička usluga koju naplaćuje treća strana, a ne izravni pružatelj turističkih usluga od kojih se Putovanje sastoji, što može uključivati lokalne pristojbe za smještaj, aerodromske i lučke pristojbe ili naknade za ukrcaj i iskrcaj u zračnim i morskim lukama, ili
  • c) tečaja onih valuta koje su povezane s realizacijom putovanja.
 3. Ako izmjene opisane u prethodnom stavku nastanu do 20. dana prije početka putovanja, TA će jednostrano povećati cijenu navedenu u Ugovoru:
  • a) za onaj iznos za koji se povećala cijena, odnosno plaćanje u skladu sa stavkom 2, točkama a) i b) ovoga članka u usporedbi s iznosom naknade za usluge i druga plaćanja koja čine iznos naknade za putovanje,
  • b) i za onaj iznos koji odgovara povećanju tečaja eura u odnosu na stranu valutu na temelju koje je određen iznos naknade za putovanje i koji prelazi 5% u skladu sa stavkom 2, točkom c) ovoga članka.
 4. TA je obavezna dostaviti jasno i razumljivo formuliranu obavijest o povećanju cijena Putovanja ili usluga, a koja će sadržavati razlog i način povećanja. TA će navedenu obavijest dostaviti Putniku najkasnije 20 dana prije početka putovanja i to na trajnom mediju. Putnik je nastalu razliku obavezan uplatiti odmah, a najkasnije u roku koji je naveden u obavijesti o povećanju cijene. U suprotnom, TA ima pravo odustati od Ugovora dostavljanjem obavijesti o otkazu ugovora kojeg će Putniku dostaviti na trajnom mediju.
 5. Naručitelj je obvezan platiti TA dogovoren iznos naknade za Putovanje najkasnije na dan dospijeća naveden u predračunu. U slučaju da iznos naknade za Putovanje ne bude odobren na račun TA najkasnije na dan dospijeća naveden u predračunu, Pružatelj ima pravo odustati od Ugovora. Naknade za odustajanje i zahtjevi za odštetu valjani su u trenutku kada Naručitelj primi obavijest da su zatraženi.
 6. Ugovorne strane su sporazumne da će putnik imati pravo na sniženje cijene putovanja koje odgovara sniženju troškova navedenih u stavku 2. ovoga članka, a koje je nastalo od sklapanja Ugovora do početka Putovanja.
 7. U slučaju da se Ugovor sklapa u razdoblju kraćem od 21 dana prije početka Putovanja, Putnik će nadoknaditi dogovoreni iznos naknade za Putovanje u punom iznosu u trenutku sklapanja Ugovora. U tom se slučaju smatra da će Ugovor biti sklopljen u onom trenutku kada je plaćen puni iznos naknade za Putovanje.
 8. U iznimnim slučajevima (last minute, early booking itd.) i u slučaju akcija (first moment i slično), tada će iznos naknade za Putovanje ili usluge dospijevati u cijelosti,
 9. Kada Naručitelj plaća bankovnim prijenosom, plaća samostalno sve bankovne naknade, dok u suprotnom slučaju TA ima pravo iznos koji nedostaje naknadno zaračunati.
 10. Osim ako je u Ugovoru ili predračunu navedeno drugačije, Naručitelj je obvezan platiti bilo koji dospio iznos u korist TA na račun broj: IBAN: SK68 8330 0000 0020 0081 8645 ili SK32 1100 0000 0029 2685 8237 za plaćanja iz Slovačke Republike; 246281981/0300 za plaćanje iz Češke Republike; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 za plaćanje iz Mađarske, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 za plaćanje iz Rumunjske, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 za plaćanje iz Austrije, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 za plaćanja iz Švicarske.

III.         Posebne odredbe o ulaznicama

 1. Ulaznica za Događaj je potvrda koja njezinom vlasniku omogućava uz naknadu (obično jednokratnu) ulazak u prostore stadiona, dvorane ili na Događaje za koje je kupljena (u nastavku Ulaznica”). Osiguranje ulaznice za Naručitelja smatra se posebnom uslugom Putovanja za potrebe ovih OUP. Iznos koji je naveden na ulaznici nije iznos za ulaznicu koji su dogovorili Naručitelj i TA zbog toga što cijena TA u sebi sadržava i druge troškove pretrpljene za osiguranje ulaznice. Odredbe ovih OUP se rimjenjuju na uslugu osiguranja ulaznica. Vrste Ulaznica:
  • a) Otisnuta ulaznica koja se isporučuje u fizičkom obliku. Ova vrsta ulaznice u pravilu sadrži (no to i nije preduvjet za njenu valjanost) naziv Događaja, datum Događaja, vrijeme početka Događaja, mjesto odvijanja Događaja, broj ili drugu oznaku sektora/sjedala, cijenu ulaznice, QR kôd ili crtični kôd, identifikaciju Organizatora Događaja i identifikacijski broj ulaznice,
  • b) Ulaznica u elektroničkom obliku prikladna je za ispis; Naručitelj ima pravo sudjelovati na Događaju za koji je kupljena elektronička ulaznica samo pod uvjetom da je elektroničku ulaznicu ispisao na čisti papir formata A4 na laserskom pisaču, bez ikakvog prekrivanja teksta, u izvornoj veličini, bez povećanja ili smanjenja; svaka elektronička ulaznica mora biti otisnuta na jedan zasebni list papira (format A4). Ova vrsta ulaznice u pravilu sadrži (no to i nije preduvjet za njenu valjanost) naziv Događaja, datum Događaja, vrijeme početka Događaja, mjesto odvijanja Događaja, broj ili drugu oznaku sektora/sjedala, cijenu ulaznice, QR kôd ili crtični kôd, identifikaciju Organizatora Događaja i identifikacijski broj ulaznice,
  • c) Ulaznica u elektroničkom obliku (takozvana Mobilna ulaznica), prikladna je isključivo za pametne mobilne telefone koji su sposobni, uz uporabu odgovarajuće aplikacije, pohraniti jedinstveni QR kôd (smartphone uređaji); Naručitelj ima pravo sudjelovati na Događaju na temelju jedinstvenog QR koda koji se očitava s pametnog telefona,
  • d) Ulaznica u obliku napunjene klupske kartice, odnosno Sezonska ulaznica, koju je Naručitelj odmah nakon susreta dužan vratiti Pružatelju u skladu s uputama zaposlenika TA, budući da je njezina uporaba višekratna tijekom određenog razdoblja, pri čemu Naručitelj kupnjom takvog oblika ulaznice kupuje isključivo ulaz na jedan Događaj, u određeni
 2. TA je Naručitelju obvezna predati ulaznicu prije početka Događaja kojeg priređuje Organizator, pri čemu je Naručitelj obvezan surađivati u tome. TA će ulaznicu Naručitelju dostaviti poštom, e-poštom, dostavnom službom ili osobno (u prodajnom mjestu TA ili u mjestu Događaja u skladu s mogućnostima i prema procjeni TA). Naručitelj nema prava odabrati način i oblik izrade i predaje ulaznice. To će odrediti Organizator
 3. TA ne odgovara za:
  • a) kasnu isporuku naručenih ulaznica krivicom pošte, odnosno dostavne službe ili bilo kojeg drugog subjekta koji je obvezan izvršiti dostavu Ulaznica, pod uvjetom da je TA na vrijeme pokrenula dostavu;
  • b) kasnu isporuku naručenih ulaznica krivicom Naručitelja ulaznice koji se nije pridržavao poštanskih uvjeta isporuke, odnosno koji nije na vrijeme preuzeo svoje ulaznice;
  • c) neisporuku Ulaznica zbog nepotpune, neažurirane ili na bilo koji drugi način neodgovarajuće navedene poštanske ili elektroničke adrese Naručitelja ulaznice;
  • d) neisporuka ulaznica zbog toga što nisu preuzete u sjedištu TA odnosno u mjestu događaja ako je Naručitelj bio obaviješten o mjestu i vremenu predaje, na vrijeme, elektroničkim putem, telefonski ili bilo kojim drugim prikladnim načinom;
  • e) neiskorištavanje ulaznica za Događaj ili
 4. Pružatelj se obvezuje nabaviti ulaznice za razni broj Naručitelja kako slijedi:
  • a) Ako je naručena jedna zasebna ulaznica – ulaznica će biti smještena isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) iz mape na web-stranici TA prilikom naručivanja ulaznice ili Putovanja,
  • b) Ako su naručene dvije ulaznice – Ulaznice će biti smještene u paru, pri čemu će jedno mjesto biti pokraj drugoga (pod tim se podrazumijevaju i sjedala koja se nalaze jedno ispred drugoga, dijagonalno ili “jedno dalje”, bez obzira na smještaj stubišta ili drugih konstrukcijskih elemenata stadiona ili arene) isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) mape na web stranici TA prilikom naručivanja ulaznice ili Putovanja,
  • c) Ako su naručene tri ili više ulaznica u neparnom broju – sjedala će biti smještena u paru ili većem broju parova sjedala koja su smještena jedno kraj drugoga (pod tim se podrazumijevaju i sjedala koja se nalaze jedno ispred drugoga, dijagonalno ili “jedno dalje”, bez obzira na smještaj stubišta ili drugih konstrukcijskih elemenata stadiona ili arene) + 1 zasebna ulaznica (u skladu s mogućnostima i dostupnosti kako je navedeno u točci d), ona će biti što je moguće bliže prvim dvama sjedalima) isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) mape na web stranici TA prilikom naručivanja Ulaznice ili Putovanja,
  • d) Ako je naručeno četiri ili više ulaznica u parnom broju – ulaznice će biti smještene u zasebne parove od kojih će svako sjedalo unutar para biti pokraj drugog sjedala istog para (pod tim se podrazumijevaju, u skladu sa stadionom, i sjedala koja se nalaze jedno ispred drugoga, dijagonalno ili “jedno dalje”, bez obzira na smještaj stubišta ili drugih konstrukcijskih elemenata stadiona ili arene). Parovi će, prema mogućnostima i dostupnosti, biti što je bliže moguće jedan drugome, isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) mape na web stranici TA prilikom naručivanja ulaznice ili Putovanja,
  • e) U slučaju izričitog traženja zajedničkog sjedenja, to je potrebno naglasiti TA kako bi bilo moguće provjeriti raspoloživost zajedničkog sjedenja i obračuna doplate za takvu narudžbu (npr. tri sjedala jedno do drugoga, četiri sjedala jedno do drugoga, pri čemu se uzimaju u obzir odredbe točaka a) do d),

– zorni prikaz sjedenja u parovima:

(pod tim se podrazumijevaju i sjedala koja se nalaze jedno ispred drugoga, dijagonalno ili “jedno dalje”, bez obzira na smještaj stubišta ili drugih konstrukcijskih elemenata stadiona ili arene)

 1. Pružatelj zadržava pravo izmjene kategorije naručenih ulaznica uz automatsku refundaciju novčanog iznosa doplatka u slučaju da je kategorija snižena. Pružatelj nije Organizator Događaja i ne preuzima nijednu odgovornost za tijek i organizaciju Događaja. Pružatelj nije Organizator Događaja i ni na koji način ne jamči za izmjenu termina, realizaciju ili organizaciju Događaja. Naručitelj ulaznica svjestan je da nakon kupnje Ulaznica može doći do izmjene termina, otkazivanja ili organizacije Događaja za koji ima kupljenu ulaznicu. Pružatelj će obavijestiti o izmjeni termina, njegovog otkazivanja ili organizacije Događaja Naručitelju elektroničkom poštom ili web-stranicom, ili nekim drugim prikladnim načinom najkasnije 3 kalendarska dana prije odvijanja Događaja.
 2. U slučaju ako je ulaznica izdana u obliku sezonske ulaznice, klupske karte u skladu s gornjom točkom 1 d), Naručitelj je obvezan neoštećenu ulaznicu predati delegatu TA odmah nakon završetka Događaja. Ako Naručitelj ne vrati sezonsku ulaznicu TA, dužan je u korist TA uplatiti ugovornu kaznu u visini 200% cijene ulaznice koja odgovara troškovima izdavanja nove sezonske ulaznice i troškovima koje je TA pretrpjela u vezi s troškom TA.
 3. U slučaju kupnje Ulaznica, uključujući pojedine vrste elektroničkih Ulaznica, od ugovora s Pružateljem nije moguće odstupiti i zatražiti povrat iznosa naknade za ulaznicu ako u smislu odredbi članka 7., stavka 6., točka k) zakona br. 102/2014 Zbirke zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostora prodavatelja u prečišćenom obliku, potrošač ne može odstupiti od ugovora koji za svoj predmet ima pružanje usluga koje su povezane s djelatnostima koje su povezane sa slobodnim vremenom i prema kojem se prodavatelj obvezuje pružiti te usluge u dogovorenom vremenu ili u dogovorenom razdoblju, pri čemu Ugovor o kupovini Ulaznice na Događaj predstavlja ugovor na temelju kojeg se prodavatelj, odnosno Pružatelj, obvezuje Naručitelju ulaznice pružiti uslugu za slobodno vrijeme, to jest Događaj u dogovorenom trenutku odnosno razdoblju izvedbe Događaja.

IV.        Prava i obveze Naručitelja

 1. Između ostalog, prava i obveze Naručitelja obuhvaćaju sljedeće:
  • a) pravo na uredno izvršenje ugovorno dogovorenih i plaćenih usluga Putovanja,
  • b) pravo od TA primiti informacije koje se tiču ugovorno dogovorenih i plaćenih usluga Putovanja,
  • c) odstupiti od Ugovora u skladu s člankom VIII. ovih Općih uvjeta poslovanja prije početka iskorištavanja usluga, uz obvezu plaćanja izračunate naknade za odustajanje, odnosno naknade u visini odgovarajuće naknade za Putovanje, u skladu s člankom VIII. Odj. 8 ovih OUP,
  • d) pravo na reklamaciju nedostataka i istodobno pravilnu obradu reklamacije u skladu s člankom VII. Ovih općih uvjeta poslovanja,
  • e) pravo na zaštitu osobnih podataka koje kupac unosi u Ugovor i drugih podataka koje TA primi od neovlaštenih osoba; svi postupci obrade osobnih podataka podliježu našoj neprestanoj provjeri i osiguravamo njihovu sukladnost s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od travnja 2016. godineo zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u nastavku OUZP) koja je obvezujuća za sve države članice Europske unije te Zakonom broj 18/2018 Zbirke zakona o zaštiti osobnih podataka i o izmjeni i dopuni određenih zakona,
  • f) pravo na trajnom mediju javiti TA prije početka putovanja da će umjesto njega putovati osoba koja je u obavijesti navedena i koja ispunjava sve dogovorene preduvjete za sudjelovanje u Putovanju. Međutim, Putnik to pravo može ostvariti isključivo u razdoblju koje završava sedam radnih dana prije početka Putovanja. To pravo prestaje istekom tog razdoblja. Dio te obavijesti mora biti suglasnost treće osobe s ustupanjem Ugovora i njome treća osoba mora izraziti suglasnost sa sklopljenim ugovorom, Općim uvjetima poslovanja i mora izjaviti da ispunjava sve dogovorene preduvjeti za sudjelovanje u Putovanju. Osoba koja je navedena u toj obavijesti postaje Putnik danom dostave obavijesti, pri čemu raniji Putnik i novi Putnik solidarno i skupno odgovaraju za plaćanje cijene Putovanja, naknada, dodataka i nadoknada troškova koje TA pretrpi kao posljedicu takve zamjene. Novi Putnik nema pravo na iskorištavanje akcijskih cijena, popusta i osiguranja koji su bili neraskidivno vezani s ranijim Putnikom osobno ili uvjetima posebnih akcija (popust za lojalne kupce, early booking i slično). TA ima pravo na naknadu svih troškova koji joj nastanu kao posljedica promjene osobe putnika, kao što su troškovi izmjene zrakoplovnih
 1. Između ostalog, prava i obveze Naručitelja obuhvaćaju sljedeće:
  • a) pružiti TA suradnju potrebnu za uredno pružanje i odvijanje usluga, posebice pravilno i iscrpno navesti podatke tražene u Ugovoru, uključujući sve moguće izmjene tih podataka, i dostaviti daljnje potrebne dokumente kako ih zatraži TA,
  • b) platiti iznos naknade za Putovanje u skladu s člankom 2. ovih Općih uvjeta poslovanja i uplatu dokazati dokumentom bude li to TA zatražila,
  • c) bez neopravdanog odgađanja, i u roku kojeg odredi TA, dojaviti joj svoje stajalište o odgovarajućim izmjenama u uvjetima i sadržaju dogovorenih usluga,
  • d) preuzeti od TA dokumente potrebne za iskorištavanje usluga (primjerice Ulaznice za Događaj) i temeljito ih provjeriti prije početka Putovanja,
  • e) kod osoba mlađih od 18 godina, osigurati pratnju i nadzor punoljetnog Naručitelja tijekom Putovanja, osigurati pratnju i nadzor osobama kod kojih to zahtijeva njihovo zdravstveno stanje,
  • f) postupati prema uputama TA, delegata ili drugog određenog predstavnika TA te se pridržavati dogovorenog programa Putovanja,
  • g) osigurati pravovremeno i pravilno podnošenje odgovarajućih zahtjeva prema isporučiteljima usluga u skladu s člankom 6. ovih Općih uvjeta poslovanja,
  • h) ponašati se na način koji neće dovesti do ugrožavanja zdravlja i nanošenja materijalnih šteta drugim sudionicima Putovanja, pružatelju usluga ili TA,
  • i)suzdržati se postupaka i ponašanja koji bi mogli ugrožavati, naškoditi ili ograničiti ostale sudionike Putovanja,
  • j) nadoknaditi eventualne štete koje bi se prouzročile u prijevoznim sredstvima, smještajnim kapacitetima i drugim prostorima i imovini koja je povezana s korištenjem usluge u skladu s Ugovorom,
  • k) nadoknaditi sve troškove i štete koje nastaju u vezi njegova isključenja iz sudjelovanja na Putovanju u slučaju da je svojim ponašanjem ugrozio ili onemogućio tijek ili program Putovanja, ili je posebno teško povrijedio zakonske propise, oštetio tuđu imovinu i prava drugih sudionika puta, pružatelja usluga ili TA,
  • l) doći u dogovorenom terminu na određeno mjesto u stanju prikladnom za iskorištenje dogovorenog opsega usluga; u slučaju da Naručitelj vlastitom krivnjom zakasni na početak iskorištenja dogovorenih usluga, Naručitelj je obvezan dovesti se o vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost na mjesto koje odgovara vremenskom hodogramu dogovorenih usluga, u skladu s programom Putovanja,
  • m) imati uz sebe sve valjane isprave koje su potrebne za ulaz u zemlju odredišta, posebice putnu ispravu, vizu ili uvjerenje o cijepljenju po potrebi), dokaz o putnom osiguranju, u slučaju da je Naručitelj osiguran; te dokumente Naručitelj je odgovoran ishoditi samostalno. U slučaju da Naručitelj ne bude  iskoristio mogućnost prisustvovanja na Događaju, odnosno Putovanju, iz bilo kojih razloga navedenih u ovoj točci, TA će Naručitelju naplatiti naknadu za otkazivanje u visini od 100% iznosa naknade za Putovanje,
  • n) ispuniti posebne zahtjeve za ulaz u zemlju i boravak u njoj, te za ulaz na Događaj. Naručitelj je odgovoran na svoj trošak i svoju odgovornost osigurati dokumente kao što su viza, osiguranje (u slučaju da ga ne osigurava TA), cijepljenje i druge uvjete nužne za ulaz u državu odredišta. TA, u tom slučaju, nije obvezna Naručitelja obavijestiti o tim preduvjetima. U slučaju da Naručitelj ne bude iskoristio mogućnost prisustvovanja na Događaju, odnosno Putovanju, iz bilo kojih razloga navedenih u ovoj točci, TA će Naručitelju naplatiti naknadu za otkazivanje u visini od 100% iznosa naknade za Putovanje,
  • o) tijekom cijelog Putovanja poštivati carinske propise, propise o putnim ispravama, sigurnosne, zdravstvene, higijenske i druge propise država u koje putuje te poštivati upute delegata TA,
  • p) u slučaju da Naručitelj otkaže Putovanje, Naručitelj treba naknaditi 100% iznosa naknade za Putovanje prije nego se otkazivanje Putovanja prihvati.
 1. Osim navedenog, ako je Naručitelj pravna osoba ili zastupa više Naručitelja koji naručuju Putovanje, njegove će obaveze uključivati i sljedeće:
  • a) imenovati ovlaštenog zastupnika s kojim će TA komunicirati i koji će obavijestiti sve sudionike o ovim Općim uvjetima poslovanja,
  • b) osigurati da sudionici ispunjavaju osnovne obveze u skladu s prethodnom točkom 2. u kojoj je potrebna njihova suradnja i koju može ispuniti samo pojedini sudionik osobno,
  • c) predati TA popis sudionika do ranije dogovorenog datuma i sa svim zatraženim pojedinostima, a kod djece do 18 godina navesti puni datum rođenja i navesti osobe koje su odgovorne za nadzor i koje će ih pratiti,
  • d) u slučaju da bilo koji od sudionika Putovanja koje je naručio Naručitelj kao pravna osoba bude tijekom Putovanja iz bilo kojeg razloga svojim nepriličnim ponašanjem, ili ponašanjem koje je suprotno dogovorenim pravilima, ograničavao TA kao organizatora Putovanja, njegove zastupnike, Ugovorne partnere ili druge Naručitelje Putovanja (nepristojnim, nekulturnim ili bučnim ponašanjem, prekomjernim uživanjem alkohola, opojnih sredstava i slično), ne pridržava se zahtjeva TA, onemogućuje pravovremeni tijek Putovanja ili nanosi materijalne štete na tuđoj imovini, tada će se takvo ponašanje smatrati teškom povredom Ugovornih odredbi i istodobno povredom drugih Naručitelja Putovanja te je predstavnik TA ovlašten prema njemu poduzeti mjere uskraćivanja pružanja daljnjih usluga tijekom Putovanja, isključivanje iz prijevoza, a po potrebi i iz Putovanja uopće. U slučaju da bilo koji sudionik Putovanja koji je Naručitelj preko Naručitelja pravne osobe bude isključen iz Putovanja, TA je ovlaštendnostrano raskinuti Ugovor bez naknade i bez bilo kakvog prava isključenog sudionika na naknadu za neiskorištene usluge u opsegu u kojem sudionik iz navedenih razloga nije te usluge
  • e) u slučaju da Naručitelj (ili sudionici Putovanja) na zadano zbirno mjesto s ciljem iskorištavanja usluge dođu u stanju u kojem je ne mogu iskoristiti (pod utjecajem su alkohola, narkotika ili drugih sredstava), bit će im onemogućeno ukrcavanje u autobus ili zrakoplov i neće imati pravo na povrat novca,
  • f) Naručitelj koji naručuje Putovanje/Ulaznice za više sudionika odgovoran je za plaćanje 100% fakturiranog iznosa, uključujući dio koji se odnosi na ostale sudionike

V.          Prava i obveze TA

 1. TA je obvezna:
  • a) Imati ugovor o osiguranju putovanja u slučaju stečaja.
 2. TA nije obvezna refundirati iznos naknade za Putovanje ako Naručitelj nije sudjelovao u Putovanju iz razloga za koje TA nije odgovorna, kao što su navođenje pogrešnih podataka u Ugovoru, ako Naručitelj ne dođe u potrebno vrijeme i na mjesto odlaska ili je s graničnog prijelaza vraćen zbog neispunjavanja carinskih, deviznih, propisa o putnim ispravama ili drugih,
 3. TA nije obvezna Naručitelju pružiti činidbe i usluge tijekom Putovanja ako one prelaze opseg usluga koji je ranije pisano utvrđen i plaćen,
 4. TA je obveznaaručitelju s Ugovorom predati dokaze o osiguranju protiv insolventnosti TA-a kao i sveobuhvatno osiguranje Naručitelja (u slučaju da se polica putnog osiguranja ugovara posredovanjem TA).
 5. TA obvezna je bez odgode Putniku pružiti odgovarajuću pomoć u slučaju da nastupe poteškoće, uključujući u okolnostima navedenim u članku 22., stavak 12. Zakona o putovanjima, odnosno tako što će pružiti:
  • a) odgovarajući informacije o uslugama zdravstvene skrbi, lokalnih organa vlasti i ambasade Republike Slovačke,
  • pomoći Putniku komunikacijom na daljinu i pronaći rješenje problema.
 6. Ako se Putnik nađe u poteškoćama koje su nastale kao posljedica njegovih vlastitih postupaka ili nepažnje, TA ima pravo od putnika zatražiti naknadu za pruženu pomoć. Visina naknade može biti najviše onoliko koliko je troškova pretrpjela TA u vezi sa pružanjem pomoći Putniku.

VI.        Izmjena dogovorenih usluga

 1. TA ima pravo prije početka putovanja promijeniti uvjete ugovora ako su to izmjene koje su zanemarive i o tome će obavijestiti putnika jednoznačno, razumljivo i određenim načinom na trajnom mediju.
 2. Ako je TA prinuđena bitno promijeniti neke od temeljnih značajki usluge prije početka putovanja kako je navedeno u članku 14. stavak 2, točka a), Zakona, ili ne može ispuniti posebne zahtjeve u skladu sa člankom 16., stavak 4., točka a), Zakona ili predlaže povećanje cijene putovanja više od 8%, tada će putniku predložiti izmjenu Ugovora. U tom će slučaju TA odmah obavijestiti putnika jednoznačno, razumljivo i određenim načinom na trajnom mediju o:
  • a) predloženim izmjenama i njihovim utjecajima na cijenu Putovanja,
  • b) pravima Putnika da predložene izmjene u odgovarajućem roku prihvati ili odustane od ugovora bez plaćanja naknade za odustajanje,
  • c) posljedicama što će se dogoditi ako Putnik ne prihvati predložene izmjene ugovora u skladu s točkom b), Ugovor, te
  • d) cijenu zamjenskog Putovanja ako je takvo zamjensko Putovanje ponuđeno putniku.
 3. Ako nakon početka Putovanja TA ne pruži Naručitelju usluge ili ih ne pruža u bitnom opsegu te uredno i na vrijeme, odnosno ako dozna da ih neće moći pružiti unatoč tome što je ugovorno obvezan, mora odmah poduzeti takve mjere koje će omogućiti nastavak Putovanja.
 4. TA je ovlaštena provesti operativne izmjene programa i pruženih usluga tijekom Putovanja u slučajevima kad zbog izvanrednih okolnosti nije moguće osigurati provođenje ranije dogovorenog programa i usluga. U takvim situacijama TA je obvezana:
  • a) pružiti zamjenski program i usluge u obujmu i kvaliteti koja, što je više moguće, odgovara i jednake je razine kao ranije usluge, pri čemu u slučaju da TA osigura usluge koje su najmanje jednake razine u odnosu na prethodno dogovorene, Naručitelj neće imati nikakva prava reklamacije, odnosno TA može
  • b) Naručitelju nadoknaditi plaćeni iznos naknade za usluge koje nisu pružene, odnosno koje nisu nadoknađene zamjenskim ispunjenjem (TA nije obvezna nadoknaditi druge troškove koje je Naručitelj pretrpio u vezi Putovanja ili Događaja, na primjer troškove Putovanja i troškove smještaja u slučaju otkazivanja ili izmjene Događaja) ili
  • c) Naručitelju osigurati popust na plaćen iznos naknade za usluge koje su bile uključene u iznos naknade za Putovanje, a nisu bile pružene u punom obujmu ili za njih nije bilo pruženo zamjensko ispunjenje
 5. Organizator ne jamči za slučaj izmjene termina Putovanja. Naručitelj je svjestan da u razdoblju nakon sklapanja Ugovora može doći do izmjene termina ili organizacije Putovanja na temelju odluke organizatora događanja ili avioprijevoznika. U tom će slučaju TA odlučiti o daljnjem tijeku postupka i o tome će obavijestiti Naručitelja najkasnije 10 radnih dana nakon što je Naručitelja obavijestio o izmjeni datuma Putovanja. Naručitelj nema pravo na povrat novca u slučaju izmjene datuma Putovanja kojeg nije prouzročila TA.
 6. U slučaju da dođe do overbookinga smještajnih kapaciteta, TA je odgovorna osigurati Naručitelju zamjenski smještaj najmanje jednake ili veće kvalitete, u sličnom području. Moguće je zamjenski smještaj osigurati i samo za dio
 7. U slučaju overbookinga prijevoznih kapaciteta avioprijevoznika na letu navedenom u Ugovoru, TA je obvezna uložiti odgovarajuće napore kako bi osigurao Naručitelju zamjenski prijevoz, međutim, TA ne jamči da će biti dostupni prikladni letovi do mjesta održavanja Događaja.
 8. TA ima pravo na naknadu financijskih sredstava za usluge koje je pružila nad opsega usluga dogovorenih u Ugovoru s Naručiteljem ako su bile pružene uz Naručiteljev implicitni pristanak tijekom
 9. TA zadržava pravo odmah i u svako doba otkazati Putovanje uslijed okolnosti koje nije moguće spriječiti ni uz ulaganje bilo kojih napora ili uslijed neuobičajenih i nepredviđenih okolnosti (viša sila) koje sprečavaju ili značajno ograničavaju mogućnost realizacije ili završetak Putovanja, sigurnost Naručitelja i slično.
 10. TA zadržava pravo izmjene sadržaja i vremenskog rasporeda uslijed djelovanja više sile, uslijed odluka državnih tijela ili izvanrednih okolnosti koje nije bilo moguće spriječiti nikakvim

VII.      Postupak reklamacije i odgovornost za štetu

 1. U slučaju da su opseg ili kvaliteta pruženih usluga objektivno na razini nižoj nego je bila dogovorena, Naručitelj ima pravo na uklanjanje nepravilno pruženih usluga i na reklamaciju.
 2. Naručitelj je odgovoran spriječiti nastanak štete i u tom smislu podnijeti zahtjev za uklanjanje nepravilno pružene usluge odmah i, u najmanju ruku, usmenim putem i to izravno na licu mjesta pružatelju usluge ili delegatu, odnosno drugom ovlaštenom predstavniku TA kako bi TA mogla još tijekom Putovanja provesti korekcije, ako je to s obzirom na pružene usluge moguće. Naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje svoju suradnju u što većoj mjeri kako bi se, što je moguće učinkovitije, uklonili nedostatci i spriječio nastanak bilo koje štete ili se njihov opseg Naručitelj nema pravo na popust ni povrat novca ako nije kod delegata ili ugovornog pružatelja usluga upozorio na nedostatke pruženih usluga koji su se mogli ukloniti tijekom Putovanja.
 3. U svrhu stjecanja prava na uklanjanje nepravilno pruženih usluga potrebno je s predstavnikom TA sastaviti pisani zapisnik. Naručitelj će pri zahtjevu za ostvarivanje prava na reklamaciju priložiti pisani
 4. Svoje zahtjeve za reklamaciju Naručitelj mora podnijeti odmah, izravno na licu mjesta kod pružatelja usluge ili delegata, odnosno drugog ovlaštenog predstavnika TA na način koji omogućava TA poduzeti korektivne radnje tijekom Putovanja, ako je to moguće uzimajući u obzir prirodu pruženih usluga, a najkasnije do tri mjeseca od završetka Putovanja ili, u slučaju da Putovanje nije provedeno, od dana kada se Putovanje trebalo završiti prema sklopljenom Ugovoru. U suprotnom, pravo na reklamaciju će prestati vrijediti. Naručitelj će pisanom zahtjevu za ostvarenje svojih prava na reklamaciju priložiti pisani zapisnik iz točke 3. ovoga članka.
 5. TA obavezna je Putniku u odgovarajućem roku uskladiti svoje pružene usluge sa sadržajem Ugovora, odredbama Zakona ili posebnim propisima, odnosno opravdanim očekivanjima putnika, ako je to s obzirom na okolnosti moguće ili ako to neće za TA prouzročiti neproporcionalno visoke troškove u odnosu na raspon kršenja Ugovora i vrijednost time obuhvaćenih putničkih usluga.
 6. Nije nužno odrediti rok naveden u stavku 5. ovoga članka u slučaju da TA Putnika obavijesti da neće otkloniti nedostatak ili ako otklanjanje nedostatka nije moguće s obzirom na poseban interes Putnika.
 7. U slučaju da TA ne otkloni nedostatak u skladu sa stavkom 5. ovoga članka, tada će putniku ponuditi zamjenske usluge organizacije Putovanja uključivo i u slučaju da povratak Putnika na mjesto polaska nije Ugovorom osigurano, pri čemu te zamjenske usluge putovanja moraju biti:
  • a) jednake ili više kvalitete u odnosu na onu koja je navedena u Ugovoru i bez dodatnih troškova za Putnika, iliU slučaju da TA ne otkloni nedostatak u skladu sa stavkom 5. ovoga članka, tada će putniku ponuditi zamjenske usluge organizacije Putovanja uključivo i u slučaju da povratak Putnika na mjesto polaska nije Ugovorom osigurano, pri čemu te zamjenske usluge putovanja moraju biti:
  • b) niže kvalitete u odnosu na onu koja je navedena u Ugovoru uz ponudu primjerenog popusta cijene tih usluga putničke agencije.
 8. Putnik može odbiti zamjenske usluge putničke agencije koje je TA ponudila u skladu sa stavkom 7. ovoga članka ako zamjenske usluge nisu jednake uslugama navedenim u Ugovoru ili ako ponuđeni popust na cijenu putovanja zbog usluga nižeg ranga nije dovoljan. Ako Putnik odbije pružanje zamjenskih usluga u skladu s prvom rečenicom ili iz objektivnih razloga ne može koristiti te zamjenske usluge, tada će Putnik nastaviti koristiti usluge TA koje su predmet obavijesti navedene u stavku 2. ovoga članka, a TA će Putniku odobriti odgovarajući popust na cijenu putovanja koji odgovara uslugama TA koje su bile predmet obavijesti u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
 9. U slučaju da TA ne osigura otklanjanje nedostataka u skladu sa stavkom 5. ovoga članka i ne osigura Putniku zamjenske usluge kako je opisano stavku 7. ovoga članka, Putnik tada ima pravo:
  • a) Samostalno otkloniti nedostatak, a od TA tražiti naknadu za stvarno pretrpljene troškove u vezi s tim otklanjanjem,
  • b) odustati od Ugovora bez plaćanja naknade za odustajanje i zatražiti odgovarajući popust na cijenu Putovanja za one usluge turističke prirode koje nisu pružene na odgovarajući načini i u odgovarajuće vrijeme, a pod uvjetom da je time došlo do bitnog kršenja Ugovora.
 10. TA neće biti odgovorna za štetu koja je nastala kršenjem njegovih obaveza tijekom pružanja usluga ili odstupanjem od Ugovora ako za štetu nije kriva TA niti njezini ugovorni partneri i štetu su počinili Putnik ili treća osoba koja nije povezana s pružanjem usluga, te ako je šteta nastala u okolnostima koje nisu mogle biti spriječene čak ni uz ulaganje najvećih napora, ili iz okolnosti koje su neuobičajene i nepredvidive.
 11. TA nije odgovorna za razinu onih usluga koje Putnik naruči kod trećih osoba niti za svojstva mjesta odvijanja Događaja (za to je odgovoran Organizator). Visina naknade štete i sva druga prava na odštetu koja ovise o zrakoplovnom prijevozu, kada je on dio pruženih usluga (gubitak, oštećenje, zakašnjela predaja prtljage, kašnjenje zrakoplova, izmjena vremena leta i slično) bit će one razine koju predviđaju propisi mjerodavni za zračni prijevoz.
 12. TA ne odgovara za gubitak, kašnjenje ili oštećenje ili uništenje prtljage i naknadu štete (obeštećenje) koje je Putnik dužan zatražiti kod odgovarajućeg pružatelja takve vrste prijevoza u smislu mjerodavnih propisa. S tim povezan gubitak prtljage ili njezino oštećenje Putnik mora prijaviti uredu za reklamacije zračne luke u dvorani u kojoj se potpisuje zapisnik P.I.R. koji je potreban za predaju zahtjeva Putnika za odštetu. U suprotnom, pravo Putnika na odštetu za nastalu štetu će prestati vrijediti i prema trećim osobama.
 13. Svaki Putnik je osobno odgovoran za poštivanje graničnih, deviznih, carinskih, zdravstvenih, prometnih, propisa o putnim ispravama i drugih propisa Slovačke Republike kao i propisa, zakona i običaja države odredišta, odnosno tranzita. TA neće snositi odgovornost za poteškoće koje bi nastale neposjedovanjem vize niti bilo kojim neodgovarajućim ili nesmotrenim ponašanjem Putnika.
 14. Putnička agencija odgovara za kršenje Ugovora i u slučaju da su drugi pružatelji usluga turističke prirode u sklopu tog Putovanja bili u obavezi.

VIII.    Odustajanje od ugovora, otkazivanje Putovanja

 1. Putnička agencija može odustati od ugovora bez plaćanja naknade štete zbog odustajanja od Ugovora Putniku, pod uvjetom da:
  • a) broj sudionika Putovanja bude manji od najmanjeg broja sudionika potrebnog prema Ugovoru o Putovanju i putnička agencija odustane u roku određenom u Ugovoru o Putovanje, ali ne kasnije od:
  • b) 20 dana prije početka Putovanja, ako Putovanje traje duže od 6 dana,
  • c) 7 dana prije početka Putovanja, ako Putovanje traje od 2 dana do 6 dana,
  • d) 48 sati prije početka Putovanja, ako Putovanje traje manje od 2 dana, ili
 2. TA također ima pravo odustati ako ga neotklonjive i izvanredne okolnosti onemoguće u ispunjenju Ugovora i TA izvijesti Putnika o odustajanju od Ugovora neposredno prije početka putovanja.
 3. Naručitelj ima pravo odustati od Ugovora u bilo koje vrijeme prije početka korištenja usluga:
  • a) bez davanja obrazloženja i plaćanja naknade za odustajanje ili
  • b) zbog bitnog kršenja obaveza TA koje su predmetom Ugovora
  • c) ako ne dođe do sklapanje novog ugovora o Putovanju u skladu s člankom VI., stavak 1., ovih Općih uvjeta
 4. Obavijest o odstupanju od Ugovora Naručitelj mora poslati na adresu sjedišta TA preporučenom poštom ili drugim dokumentiranim načinom predaje. Odstupanje od ugovora stupa na snagu danom uručenja pisane obavijesti primatelju. Odstupanje od Ugovora nema utjecaj na odredbe o ugovornoj kazni (u nastavku naknada za otkazivanje), a, s obzirom na njihovu prirodu, te odredbe vrijede i nakon prestanka važenja Ugovora uslijed
 5. U slučaju kada Naručitelj odustaje od Ugovora na temelju toga što je TA bitno i dokazano povrijedio Ugovor, TA je dužna u roku od 60 dana vratiti Naručitelju cjelokupan iznos kojeg je od njega primio na ime plaćanja iznosa naknade za Putovanje, pri čemu je na temelju tog plaćanja raskinut Ugovor, a Naručitelj nije obvezan platiti Ugovornu kaznu (naknadu za otkazivanje) u korist
 6. Ak nie je dôvodom odstúpenia Cestujúceho od Zmluvy preukázané podstatné porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou alebo zákonom alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Cestujúcim, je Cestujúci povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu (storno poplatok). Výška storno poplatku je určená nasledovne:
  • a) u roku od 24 sata od zaključenja Ugovora, otkazna pristojba iznosi 20% osnovne cijene Putovanja i 100% aerodromskih pristojbi,
  • b) u razdoblju nakon isteka 24 sata pa sve do 15 dana od zaključenja Ugovora, otkazna pristojba iznosi 90% osnovne cijene Putovanja i 100% aerodromskih pristojbi.
  • c) u razdoblju između 14 i 0 dana do početka Putovanja, otkazna pristojba iznosi 100% osnovne cijene Putovanja i 100% aerodromskih pristojbi.
 7. Visina naknade za odustajanje je 100% cijene naručenih usluga + osiguranje/osoba i u slučaju ako Naručitelj ne stigne na let, zakasni na let ili bude isključen iz Putovanja. To također vrijedi i u slučaju kada Naručitelj ne pristupi ili ne može pristupiti Putovanju zbog kršenja svojih obveza. Plaćanje ugovorne kazne nema utjecaj na pravo na naknadu štete koja prelazi iznos ugovorne kazne i koju je TA pretrpjela kao posljedicu Naručiteljevog odustajanja od Ugovora ili u slučaju da je od Ugovora odustala
 8. U slučaju otkazivanja sudjelovanja u Putovanju jedne od osoba iz dvokrevetne sobe, osoba koja odustaje mora nadoknaditi naknadu štete koja je nastala na temelju iznosa doplatka za jednokrevetnu sobu, a slično vrijedi i kod zauzimanja smještaja čija se cijena fiksno obračunava na temelju utvrđenog broja osoba. U slučaju otkazivanja sudjelovanja na Putovanju jedne osobe, odnosno više osoba iz skupine osoba koje su unesene u Ugovor, naknada štete se izračunava u odnosu na preostalu skupinu osoba, odnosno naručenih usluga smještaja.
 9. TA ima pravo uračunati naknadu za otkazivanje odnosno svoj zahtjev za naknadu štete + osiguranje u primljenu avansnu uplatu ili Naručiteljevu uplatu cijene Putovanja, odnosno u bilo koji iznos na kojeg Naručitelj ima pravo povrata sredstava.
 10. Zatraži li Naručitelj promjenu datuma Putovanja ili odredišta i smještajnog objekta koji su navedeni u sklopljenom Ugovoru, to neće imati utjecaja na obvezu Naručitelja da plati naknadu za odustajanje zbog raskida Ugovora o naručenom Putovanju, osim u slučaju kada se Ugovorne strane pisanim putem dogovore drugačije.

IX.        Osiguranje od insolventnosti

 1. TA je u skladu sa Zakonom broj 281/2001 Zbirke zakona o putovanjima, uvjetima poslovanja turističkih agencija i putničkih agencija, u prečišćenom tekstu, obvezna ugovoriti obavezno osiguranje Putovanja za slučaj svojeg stečaja (osiguranje od insolventnosti). TA kao osigurani subjekt će imati sklopljen ugovor o osiguranju Putovanja za slučaj svojeg stečaja s Union poisťovňa, a. s., sa sjedištem Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefon: 0850 111 211/ +421 22081 1811 kao osiguravateljem. Na temelju ovog Ugovora Naručitelju kao osiguranoj osobi na koju se odnosi sklopljeni Ugovor pripada pravo na osigurateljnu naknadu u situacijama kad TA uslijed svojeg stečaja:
  • a) Naručitelju ne osigura prijevoz iz mjesta prebivališta u inozemstvu u Slovačku Republiku kad je to dio Putovanja,
  • b) Naručitelju ne vrati plaćenu avansnu uplatu ili iznos Putovanja u slučaju kada do Putovanja nije došlo,
  • c) ne vrati Naručitelju razliku između uplaćene cijene Putovanja i cijene djelomično pruženog Putovanja u slučaju kada Putovanje nije bilo pruženo u cijelosti
 2. Osim odgovornosti koje proizlaze iz opće obveznih pravnih propisa, Naručitelj je kao osigurana osoba posebno obvezan:
  • a) najkasnije šest mjeseci od dana nastanka štetnog događaja pisanim putem obavijestiti osiguravatelja, uz to da pisani oblik nije nužan u slučaju članka 9. stavak 1. točka a)
  • b) pružiti osiguravatelju potrebnu pomoć pri utvrđivanju opsega i iznosa njegove tražbine za osiguranje, a posebno podnijeti osiguratelju Ugovor i druge dokumente koji su relevantni za procjenu postojanja prava na osigurateljnu naknadu te njezinu visinu, te omogućiti osiguravatelju da provede s time povezanu provjeru;
  • c) osigurati od bilo kakvih drugih zahtjeva za štetu ili bilo koje slično
 1. Ako Naručitelj kao osiguranik krši gore navedene obveze, osiguravatelj ima pravo smanjiti naknadu štete u skladu s utjecajem njegove povrede na opseg odgovornosti
 2. Naručitelj može od TA zatražiti cjeloviti primjerak Općih uvjeta osiguranja za obvezno osiguranje Putovanja za slučaju stečaja turističke

X.          Alternativno rješavanje sporova

 1. Slovačka trgovačka inspekcija je nadzorno tijelo koje nadgleda poštivanje obveza TA u skladu s općenito obvezujućim propisima. Sporovi koji nastaju između TA i Putnika također se mogu rješavati izvansudski i u tu svrhu podnijeti prijedlog za pokretanje postupka alternativnog rješavanja spora pred Subjektom za alternativno rješavanje sporova iz Zakona br. 391/2015 Zbirke, o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, s izmjenama i dopunama. Ažurirani popis subjekata ovlaštenih za alternativno rješavanje sporova dostupan je na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 1. Svoja prava i zahtjeve Putnik može ostvariti i preko Europske platforme za rješavanje sporova online, koja je dostupna putem interneta na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

XI.        Završne odredbe

 1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sudionike TA putovanja i sastavni su dio Ugovora. Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede od 01.2019.
 2. Ugovor se opoziva na zakon Slovačke Republike.
 3. Strane su se složile da se Ugovor može izmijeniti ili raskinuti samo na način utvrđen za sklapanje Ugovora o Putovanju, tj. pisanim ili drugim odgovarajućim oblikom. Kao pisanim ili drugim prikladnim oblikom izmjene ili raskida Ugovora također se smatra pravni akt koji se sačini putem telegrafa, telekopije ili elektronički (npr. e-poštom) koji omogućuju da se definitivno utvrde sadržaj dokumenta i potpisi osoba koje su pravni akti sačinile.
 4. TA ima pravo prenijeti sadržaj dokumenta Naručitelju telefonom ili e-poštom, a zatim dostaviti dokument sukladno točki 3. U takvom se slučaju dokument smatra poslanim u trenutku telefonskog komuniciranja sadržaja Naručitelju, odnosno slanjem poruke e-pošte.
 5. Naručitelj će potpisom Ugovora o pružanju putovanja ili pisane pojedinačne narudžbe potvrditi:
  • a) da je primio i potpuno je upoznat s katalogom ponude i, gdje je to prikladno, s listom posebnih ponuda TA na kojoj je putovanje navedeno,
  • b) da je primio k znanju i prihvatio ove Opće uvjete poslovanja,
  • c) da je shvatio sve odredbe koje su navedene u njima i da će ih poštovati i pridržavati ih se,
  • d) nema spoznaja o bilo kojem ograničenju njegovog urednog sudjelovanja na putovanju i odgovoran je da će vremenski i zdravstveno biti spreman na sudjelovanje u putovanju i za ispunjenje preduvjeta koji su obavezni za sudjelovanje u tom konkretnom
 6. istodobno Naručitelj potvrđuje i izražava svoju suglasnost da su svi njemu poznati i s putovanjem povezane okolnosti (u smislu gornjeg stavka) javljene i drugim naručiteljima putovanja koji su navedeni u Ugovoru, odnosno u pisanoj pojedinačnoj narudžbi, a da su oni dali pisanu punomoć za njihovo prijavljivanje za putovanje i suglasnost s odredbama Ugovora.
 7. Odgovorna osoba preko koje se Putnik može brzo obratiti TA, tražiti pomoć, reklamirati putovanje ili prijaviti kršenje Ugovora, ako se kršenje Ugovora utvrdi tijekom trajanja Putovanja: Vladimir Vučić (eventulno privremeni zastupnik na identičnom e-mailu + broju telefona), M. S. Trnavského 4/B, 84101 Bratislava / info@nogomettour.hr / +385 91 598 2514
 8. Eventualna nevaljanost pojedinih naredbi Općih uvjeta i Ugovora neće utjecati na njihov ostali sadržaj.
 9. TA zadržava pravo ažuriranja i promjene podataka i informacija o uslugama, cijenama i uvjetima putovanja koji su navedeni u katalogu ili u pojedinoj listi
 10. TA ne odgovara za sadržaj marketinških oglasa objavljenih u katalogu i drugim materijalima koje izdaje TA ili koji su objavljeni na web portalima i koje su postavile treće osobe te istodobno ne jamči za točnost podataka navedenih u prospektima trećih osoba kod kojih nije izdavač i nema utjecaja na njihov sadržaj.
 11. Ako se opis putovanja naveden u katalogu razlikuje od opisa navedenog u Ugovoru, verzija iz Ugovora će uvijek imati veću

 

 

U Bratislavi, dana 01.01.2019