Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Općim uvjetima poslovanja turističke agencije Premier Sport Tour, s.r.o. uređuju se prava i obaveze ugovornih strana za sve kombinacije usluga organizacije putovanja, te za sve druge usluge koje pruža trgovačko društvo Premier Sport Tour, s.r.o.  (u nastavku Opći uvjeti poslovanja ili OUP) i čine neodvojiv dio ugovora o organizaciji putovanja, odnosno o kupovini Ulaznice u slučaju kupnje samo ulaznice, a koji će ugovor, u pisanom ili nekom drugom odgovarajućem obliku, sklopiti Premier Sport Tour, s.r.o. s Naručiteljem na način uređen u nastavku (u nastavku Ugovor). Potpisivanjem Ugovora Naručitelj izričito izjavljuje da usluge koje Premier Sport Tour, s.r.o. pruža Naručitelju imaju posebna svojstva s obzirom na njihov karakter, način organizacije, uvjete za pristup u određenu državu ili Događaj, nepredvidive izmjene datuma i ovisnost o trećim stranama. Iz tih razloga, Naručitelj prima na znanje da se pri pružanju i organizaciji u svakom slučaju mora računati s mogućnošću izmjena bilo kojeg dijela tijekom pružanja i organizacije usluge (npr. izmjena programa, izmjena Događaja, otkazivanje Događaja, izmjena datuma Događaja, izmjena smještaja, izmjena načina prijevoza i slično), što ovisi o raspoloživosti pružanja ili korištenja usluga trećih osoba na koje Premier Sport Tour, s.r.o. nema utjecaj i zato za njih nije odgovoran.

 

I.               Ugovor i izrazi

 

 1. Premier Sport Tour, s.r.o, sa sjedištem na adresi Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, IČO: 46 219 455, zapisan u trgovačkom registru okružnog suda Bratislava I, odjel: Sro, uložak br. 73743/B u svojstvu operatera turističke agencije je subjekt koji za Naručitelja osigurava nabavu usluga ili kombinaciju usluga (u nastavku Pružatelj ili CK).
 2. Naručitelj je fizička ili pravna osoba koja ima sposobnost sudjelovanja u pravnom prometu i koja je s CK sklopila Ugovor u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku i na način definiran u ovim OUP kao i osoba u čiju korist je sklopljen Ugovor ili osoba na koju su Putovanje ili ulaznica preneseni u skladu s ovim OUP (u nastavku Naručitelj, dok su Naručitelj i Pružatelj u nastavku označeni i kao Ugovorne strane). U slučaju da više osoba istodobno nastupa kao Naručitelj, i one će biti označene kao Naručitelj u jednini, a sve te osobe koje čine Naručitelja su zajednički i solidarno odgovorne ispuniti svoje obaveze koje proistječu iz Ugovora o organizaciji putovanja.
 3. Organizator je subjekt koji priprema i/ili pruža i/ili organizira i/ili posreduje Događaj. Događaj je sportska priredba ili druga javna ili ne-javna izvedba društvenog, kulturnog ili sportskog karaktera kojeg priprema treća osoba, Organizator, i za koji je uobičajeno potrebna ulaznica čija nabava predstavlja jednu od usluga koju Naručitelj može Naručiti. Putovanje je usluga, odnosno skup usluga iz područja rada turističkih agencija koju se Pružatelj obvezuje, u korist Naručitelja, pružiti na temelju Ugovora i ovih OUP. Delegat je osoba koja je odgovorna za tijek Putovanja u ime CK. Delegat ne sudjeluje na svakom Putovanju. Delegat ne pruža usluge vodiča i nije odgovoran pratiti Naručitelja na mjesto Putovanja. Delegatu je posebna obaveza osigurati logistiku puta (dovođenje, prijevoze, smještaj, uručivanje ulaznica Naručitelju). Delegat ne obavlja poslove turističkog vodiča. Usluge turističkog vodiča moguće je osigurati, uz doplatak i na zahtjev, u slučaju kad je to zatraženo od CK najkasnije 10 dana prije početka Putovanja. Pojam Na zahtjev, na svakom mjestu u ovim OUP, Ugovoru, web-portalu, ponudi, uvjetima, katalogu ili u bilo kojem drugom materijalu CK znači da navedena usluga nije dio Putovanja te da nije uključena u cijenu Putovanja. Takva se usluga može Naručiti i pružiti u slučaju ako je Naručitelj zatraži, prihvati je po cijeni te usluge a CK će je pružiti.
 4. Ugovor između CK i Naručitelja sklopljen je u skladu s člankom 741b i drugima Građanskog zakonika u prečišćenom pisanom ili drugom prikladnom obliku. Kad je Ugovor sklopljen u pisanom obliku, smatra se sklopljenim kada Ugovorne strane potpišu otisnuti primjerak Ugovora.
 5. Sklapanje Ugovora drugim prikladnim oblikom podrazumijeva, između ostalog, sljedeće postupke: (i) naručivanje Putovanja putem online sustava za naručivanje na stranici futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.sk, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr (Web portal); kasnijim slanjem ponude koju CK šalje Naručitelju; i Naručiteljevom potvrdom ponude (obično nakon toga CK dostavi potvrdu i predračun e-poštom); U slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i odabere samo određene usluge, Ugovor će se smatrati valjanim nakon što CK potvrdi Naručiteljev izbor (CK će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte); (ii) izravnom kupnjom Ulaznice elektroničkim oblikom putem weba; (iii) naručiteljevo Naručivanje Putovanja e-poštom; naknadnim slanjem odgovarajuće ponude koju CK šalje Naručitelju; i Naručiteljevim potvrđivanjem ponude (obično nakon toga CK dostavi potvrdu i predračun e-poštom); U slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i odabere samo određene usluge, Ugovor će se smatrati valjanim nakon što CK potvrdi Naručiteljev izbor (CK će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte); (iv) naručiteljevo Naručivanje putovanja telefonom; naknadnim slanjem odgovarajuće ponude koju CK šalje Naručitelju; i Naručiteljevim potvrđivanjem ponude (u pravilu nakon toga CK šalje potvrdu predračunom putem e-pošte); u slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i izabere izdvojene usluge, Ugovor će se smatrati sklopljenim nakon što CK potvrdi izbor usluga (CK će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte); (v) naručivanje Putovanja osobno, u prodajnom mjestu CK; naknadnim slanjem odgovarajuće ponude koju CK šalje Naručitelju; i Naručiteljevim potvrđivanjem ponude (u pravilu nakon toga CK šalje potvrdu s predračunom putem e-pošte); U slučaju da Naručitelj ne prihvati ponudu u cjelini i odabere samo određene usluge, Ugovor će se smatrati valjanim nakon što CK potvrdi Naručiteljev izbor (CK će Naručitelju poslati potvrdu s predračunom putem e-pošte). Bez obzira na gore navedeno, smatrat će se da je Ugovor valjan i stupio na snagu kad predračun bude plaćen, odnosno bude plaćen cijeli iznos na temelju predračuna kojeg je ispostavio Pružatelj.
 6. Ugovor i narudžba vrijede za sve druge osobe koje su navedene na njima. U slučaju maloljetnih osoba, Ugovor potpisuje zakonski zastupnik te osobe, a u slučaju da ta osoba nije sudionik Putovanja, obavezna je do polaska na Putovanje donijeti pisanu izjavu punoljetne osobe koja je sudionik Putovanja, a kojom ta osoba, sudionik Putovanja, preuzima punu odgovornost za maloljetnika. U slučaju kada domaća osoba naručuje Putovanje ili usluge za osobu iz inozemstva, obavezna je tu činjenicu pisanim putem naglasiti odmah u trenutku naručivanja Putovanja ili bilo koje pojedine usluge.
 7. Ponuda koja je izlistana na web portalu, katalogu kao i svaka druga pisana ponuda, te ovi OUP, čine dio Ugovora o organiziranju putovanja, pri čemu pojedine odredbe Ugovora imaju jaču snagu od odredbi ovih OUP.

 

 1. Bez obzira na oblik, potvrdom narudžbe Naručitelja za Putovanje ili pojedine usluge, odnosno potpisom Ugovora o organizaciji Putovanja, CK se obvezuje Naručitelju organizirati ranije ponuđenu kombinaciju usluga putničke agencije (u nastavku Putovanje). Bilo koje dodatne usluge, koje nisu u okviru usluga unesenih u takvu unaprijed ponuđenu kombinaciju usluga, mogu biti pružene uz pravo CK da takve dodatne usluge naplati od Naručitelja.

Sklapanje Ugovora u skladu s gore navedenim uvjetima obvezuje Naručitelja na plaćanje dogovorene naknade za Putovanje. U slučaju kada Naručitelj sklapa Ugovor u korist drugih naručitelja Putovanja koji su navedeni u Ugovoru, svojim potpisom Ugovora potvrđuje da raspolaže pisanim punomoćima ostalih naručitelja za nastupanje u njihovo ime i kojom oni izričito izjavljuju da ima pravo sklopiti Ugovor i dati njihove osobne podatke CK-u. Naručitelj se, nadalje, u ime tih osoba obvezuje ispuniti obveze prema CK, a istodobno se obvezuje odmah proslijediti ostalim naručiteljima Putovanja informacije koje je CK namijenio naručiteljima Putovanja. Bez obzira na broj Putovanja, odnosno na broj pojedinih usluga, odnosno bez obzira na broj osoba kojima temeljem Ugovora treba biti pružena usluga, punu cijenu Putovanja obavezna je platiti ona osoba koja je izdala narudžbu i s kojom je CK sklopila Ugovor kako je gore opisano. Naručitelj je, na zahtjev CK, obvezan dokazati plaćanje punog iznosa naknade za Putovanje.

Pravo sudjelovanja na Putovanju za Naručitelja i druge naručitelje navedene u Ugovoru nastaje plaćanjem dogovorene cijene Putovanja u punom iznosu i ispunjenjem ostalih preduvjeta za pružanje usluga. Valjani dokument za sudjelovanje Naručitelja u Putovanju je valjano sklopljen Ugovor i dokaz o plaćanju ukupnog iznosa naknade.

II.            Cijene i način plaćanja

 

 1. Cijena Putovanja i s njim povezanih usluga koje organizira CK ugovorne su cijene postignute dogovorom CK i Naručitelja. Obvezujuća i dogovorena cijena navedena je u Ugovoru koji je potvrdio CK. Prava na popuste Naručitelj može ostvariti prije sklapanja Ugovora. Popusti se ne mogu iskoristiti naknadno. Cijena Putovanja formirana je na temelju iznosa za naknade i usluge koje se mogu promijeniti u razdoblju od naručivanja, sklapanjem Ugovora i datuma Putovanja te istodobno zavise od trećih osoba. To se odnosi, na primjer, na pristojbe zračnih luka, lučke pristojbe, pristojbe za trajekte, cestarine, cijene goriva i drugo. S navedenim promjenama moguće je da će se promijeniti i cijena Putovanja u usporedbi s ranijom kalkulacijom koja je Naručitelju dostavljena pri sklapanju Ugovora

o putovanju. CK nema nikakav utjecaj na te promjene.

 1. Obje strane su Ugovorile da CK ima pravo jednostrano povisiti cijenu putovanja, odnosno usluga, u slučaju da:
  1. dođe do povećanja prijevoznih troškova uključujući cijene goriva (npr. promjena cijene pogonskih goriva, trajekta, zrakoplova, cijena prijevoza, uvjeta drugih pružatelja usluga i sličnog),
  2. dođe do povećanja plaćanja povezanih s prijevozom (npr. troškova pristojbe zračnih luka, lučkih ili tranzitnih pristojbi, naknada za gorivo, cestarina i drugih naknada koje su dio cijena Putovanja),
  3. dođe do promjene tečaja eura u odnosu na stranu valutu koja se koristi za određivanje cijene Putovanja, u prosjeku za više od 5% ako se to povećanje dogodi do 21. dana prije početka Putovanja.
 2. Ako izmjene opisane u prethodnom stavku nastanu do 21. dana prije početka putovanja, CK će jednostrano povećati cijenu navedenu u Ugovoru:

 

 1. za onaj iznos za koji se povećala cijena, odnosno plaćanje u skladu sa stavkom 2, točkama a) i b) ovoga članka u usporedbi s iznosom naknade za usluge i druga plaćanja koja čine iznos naknade za putovanje,
 2. i za onaj iznos koji odgovara povećanju tečaja eura u odnosu na stranu valutu na temelju koje je određen iznos naknade za putovanje i koji prelazi 5% u skladu sa stavkom 2, točkom c) ovoga članka.
 1. Pisanu obavijest o povećanju cijene Putovanja ili usluga u kojoj je naveden uzrok i način povećanja, CK je dužan Naručitelju poslati najkasnije 21 dan prije početka Putovanja. Naručitelj je obvezan odmah doplatiti nastalu razliku, a najkasnije u roku koji je naveden u obavijesti o povećanju naknade za putovanje, u suprotnom CK ima pravo odustati od Ugovora dostavom pisane obavijesti o odustajanju Naručitelju.
 2. Naručitelj je obvezan platiti CK-u dogovoren iznos naknade za Putovanje najkasnije na dan dospijeća naveden u predračunu. U slučaju da iznos naknade za Putovanje ne bude odobren na račun CK najkasnije na dan dospijeća naveden u predračunu, Pružatelj ima pravo odustati od Ugovora. Naknade za odustajanje i zahtjevi za odštetu valjani su u trenutku kada Naručitelj primi obavijest da su zatraženi.
 3. U slučaju da se Ugovor sklapa u razdoblju kraćem od 21 dana prije početka Putovanja, Naručitelj će nadoknaditi dogovoreni iznos naknade za Putovanje u punom iznosu u trenutku potpisivanja Ugovora. U tom se slučaju smatra da će Ugovor biti sklopljen u onom trenutku kada je plaćen puni iznos naknade za Putovanje.
 4. U iznimnim slučajevima (last minute, early booking itd.) i u slučaju akcija (first moment i slično), tada će iznos naknade za Putovanje ili usluge dospijevati u cijelosti, odmah.
 5. Kada Naručitelj plaća bankovnim prijenosom, plaća samostalno sve bankovne naknade, dok u suprotnom slučaju CK ima pravo iznos koji nedostaje naknadno zaračunati.
 6. Osim ako je u Ugovoru ili predračunu navedeno drugačije, Naručitelj je obvezan platiti bilo koji dospio iznos u korist CK na račun broj: IBAN: SK68 8330 0000 0020 0081 8645 ili SK32 1100 0000 0029 2685 8237 za plaćanja iz Slovačke Republike; 246281981/0300 za plaćanje iz Češke Republike; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 za plaćanje iz Mađarske, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 za plaćanje iz Rumunjske, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 za plaćanje iz Austrije, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 za plaćanja iz Švicarske.

 

 

III.          Posebne odredbe o ulaznicama

 1. Ulaznica za Događaj je potvrda koja njezinom vlasniku omogućava uz naknadu (obično jednokratnu) ulazak u prostore stadiona, dvorane ili na Događaje za koje je kupljena (u nastavku Ulaznica). Osiguranje ulaznice za Naručitelja smatra se posebnom uslugom Putovanja za potrebe ovih OUP. Iznos koji je naveden na ulaznici nije iznos za ulaznicu koji su dogovorili Naručitelj i CK zbog toga što cijena CK u sebi sadržava i druge troškove pretrpljene za osiguranje ulaznice. Odredbe ovih OUP se analogno primjenjuju na uslugu osiguranja ulaznica. Vrste Ulaznica:

 

 1. Otisnuta ulaznica koja se isporučuje u fizičkom obliku. Ova vrsta ulaznice u pravilu sadrži (no to i nije preduvjet za njenu valjanost) naziv Događaja, datum Događaja, vrijeme početka Događaja, mjesto odvijanja Događaja, broj ili drugu oznaku sektora/sjedala, cijenu ulaznice, QR kôd ili crtični kôd, identifikaciju Organizatora Događaja i identifikacijski broj ulaznice,

 

 1. Ulaznica u elektroničkom obliku prikladna je za ispis; Naručitelj ima pravo sudjelovati na Događaju za koji je kupljena elektronička ulaznica samo pod uvjetom da je elektroničku ulaznicu ispisao na čisti papir formata A4 na laserskom pisaču, bez ikakvog prekrivanja teksta, u izvornoj veličini, bez povećanja ili smanjenja; svaka elektronička ulaznica mora biti otisnuta na jedan zasebni list papira (format A4). Ova vrsta ulaznice u pravilu sadrži (no to i nije preduvjet za njenu valjanost) naziv Događaja, datum Događaja, vrijeme početka Događaja, mjesto odvijanja Događaja, broj ili drugu oznaku sektora/sjedala, cijenu ulaznice, QR kôd ili crtični kôd, identifikaciju Organizatora Događaja i identifikacijski broj ulaznice,
 2. Ulaznica u elektroničkom obliku (takozvana Mobilna ulaznica), prikladna je isključivo za pametne mobilne telefone koji su sposobni, uz uporabu odgovarajuće aplikacije, pohraniti jedinstveni QR kôd (smartphone uređaji); Naručitelj ima pravo sudjelovati na Događaju na temelju jedinstvenog QR koda koji se očitava s pametnog telefona,
 3. Ulaznica u obliku napunjene klupske kartice, odnosno Sezonska ulaznica, koju je Naručitelj odmah nakon susreta dužan vratiti Pružatelju u skladu s uputama zaposlenika CK, budući da je njezina uporaba višekratna tijekom određenog razdoblja, pri čemu Naručitelj kupnjom takvog oblika ulaznice kupuje isključivo ulaz na jedan Događaj, u određeni dan.

 

 1. CK je Naručitelju obvezan predati ulaznicu prije početka Događaja kojeg priređuje Organizator, pri čemu je Naručitelj obvezan surađivati u tome. CK će ulaznicu Naručitelju dostaviti poštom, e-poštom, dostavnom službom ili osobno (u prodajnom mjestu CK ili u mjestu Događaja u skladu s mogućnostima i prema procjeni CK). Naručitelj nema prava odabrati način i oblik izrade i predaje ulaznice. To će odrediti Organizator i CK.
 2. CK ne odgovara za:
  1. kasnu isporuku naručenih ulaznica krivicom pošte, odnosno dostavne službe ili bilo kojeg drugog subjekta koji je obvezan izvršiti dostavu Ulaznica, pod uvjetom da je CK na vrijeme pokrenuo dostavu;
  2. kasnu isporuku naručenih ulaznica krivicom Naručitelja ulaznice koji se nije pridržavao poštanskih uvjeta isporuke, odnosno koji nije na vrijeme preuzeo svoje ulaznice;
  3. neisporuku Ulaznica zbog nepotpune, neažurirane ili na bilo koji drugi način neodgovarajuće navedene poštanske ili elektroničke adrese Naručitelja ulaznice;
  4. neisporuka ulaznica zbog toga što nisu preuzete u sjedištu CK odnosno u mjestu događaja ako je Naručitelj bio obaviješten o mjestu i vremenu predaje, na vrijeme, elektroničkim putem, telefonski ili bilo kojim drugim prikladnim načinom;
  5. neiskorištavanje ulaznica za Događaj ili Putovanje.
 3. Pružatelj se obvezuje nabaviti ulaznice za razni broj Naručitelja kako slijedi:

 

 1. Ako je naručena jedna zasebna ulaznica – ulaznica će biti smještena isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) iz mape na web-stranici CK prilikom naručivanja ulaznice ili Putovanja,
 2. Ako su naručene dvije ulaznice – Ulaznice će biti smještene u paru, pri čemu će jedno mjesto biti pokraj drugoga (pod tim se podrazumijevaju i sjedala koja se nalaze jedno ispred drugoga, dijagonalno ili “jedno dalje”) isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) mape na web stranici CK prilikom naručivanja ulaznice ili Putovanja,
 3. Ako su naručene tri ili više ulaznica u neparnom broju – sjedala će biti smještena u paru ili većem broju parova sjedala koja su smještena jedno kraj drugoga (pod tim se podrazumijevaju i sjedala koja se nalaze jedno ispred drugoga, dijagonalno ili “jedno dalje”) + 1 zasebna ulaznica (u skladu s mogućnostima i dostupnosti kako je navedeno u točci d), ona će biti što je moguće bliže prvim dvama sjedalima) isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) mape na web stranici CK prilikom naručivanja

 

Ulaznice ili Putovanja,

 1. Ako je naručeno četiri ili više ulaznica u parnom broju – ulaznice će biti smještene u zasebne parove od kojih će svako sjedalo unutar para biti pokraj drugog sjedala istog para (pod tim se podrazumijevaju, u skladu sa stadionom, i sjedala koja se nalaze jedno ispred drugoga, dijagonalno ili “jedno dalje”). Parovi će, prema mogućnostima i dostupnosti, biti što je bliže moguće jedan drugome, isključivo u skladu s odabranom kategorijom (ne sektorom) mape na web stranici CK prilikom naručivanja ulaznice ili Putovanja,
 2. U slučaju izričitog traženja zajedničkog sjedenja, to je potrebno naglasiti CK kako bi bilo moguće provjeriti raspoloživost zajedničkog sjedenja i obračuna doplate za takvu narudžbu (npr. tri sjedala jedno do drugoga, četiri sjedala jedno do drugoga, pri čemu se uzimaju u obzir odredbe točaka a) do d),

 

– zorni prikaz sjedenja u parovima:

 • jedno kraj drugoga
 • “jedno dalje”
  1. jedno iza drugoga
  2. dijagonalni raspored

 

 

 1. Pružatelj zadržava pravo izmjene kategorije naručenih ulaznica uz automatsku refundaciju novčanog iznosa doplatka u slučaju da je kategorija snižena. Pružatelj nije Organizator Događaja i ne preuzima nijednu odgovornost za tijek i organizaciju Događaja.

 

Pružatelj nije Organizator Događaja i ni na koji način ne jamči za izmjenu termina, realizaciju ili organizaciju Događaja. Naručitelj ulaznica svjestan je da nakon kupnje Ulaznica može doći do izmjene termina, otkazivanja ili organizacije Događaja za koji ima kupljenu ulaznicu. Pružatelj će obavijestiti o izmjeni termina, njegovog otkazivanja ili organizacije Događaja Naručitelju elektroničkom poštom ili web-stranicom, ili nekim drugim prikladnim načinom najkasnije 7 kalendarskih dana prije odvijanja Događaja.

 

 1. U slučaju ako je ulaznica izdana u obliku sezonske ulaznice, klupske karte u skladu s gornjom točkom 1 d), Naručitelj je obvezan neoštećenu ulaznicu predati delegatu CK odmah nakon završetka Događaja. Ako Naručitelj ne vrati sezonsku ulaznicu CK, dužan je u korist CK uplatiti ugovornu kaznu u visini 200% cijene ulaznice koja odgovara troškovima izdavanja nove sezonske ulaznice i troškovima koje je CK pretrpio u vezi s tim.

 

 1. U slučaju kupnje Ulaznica, uključujući pojedine vrste elektroničkih Ulaznica,

 

od ugovora s Pružateljem nije moguće odstupiti i zatražiti povrat iznosa naknade za ulaznicu ako u smislu odredbi članka 7., stavka 6., točka k) zakona br. 102/2014 Zbirke zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostora prodavatelja u prečišćenom obliku, potrošač ne može odstupiti od ugovora koji za svoj predmet ima pružanje usluga koje su povezane s djelatnostima koje su povezane sa slobodnim vremenom i prema kojem se prodavatelj obvezuje pružiti te usluge u dogovorenom vremenu ili u dogovorenom razdoblju, pri čemu Ugovor o kupovini Ulaznice na Događaj predstavlja ugovor na temelju kojeg se prodavatelj, odnosno Pružatelj, obvezuje Naručitelju ulaznice pružiti uslugu za slobodno vrijeme, to jest Događaj u dogovorenom trenutku odnosno razdoblju izvedbe Događaja.

 

IV.         Prava i obveze Naručitelja

 1. Između ostalog, prava i obveze Naručitelja obuhvaćaju sljedeće:
  1. pravo na uredno izvršenje ugovorno dogovorenih i plaćenih usluga Putovanja,
  2. pravo od CK primiti informacije koje se tiču ugovorno dogovorenih i plaćenih usluga Putovanja,
  3. odstupiti od Ugovora u skladu s člankom 8. ovih Općih uvjeta poslovanja prije početka iskorištavanja usluga, uz obvezu plaćanja izračunate naknade za odustajanje, odnosno naknade u visini odgovarajuće naknade za Putovanje,
  4. pravo na reklamaciju nedostataka i istodobno pravilnu obradu reklamacije u skladu s člankom 7. Ovih općih uvjeta poslovanja,
  5. pravo na zaštitu osobnih podataka koje kupac unosi u Ugovor i drugih podataka koje CK primi od neovlaštenih osoba; svi postupci obrade osobnih podataka podliježu našoj neprestanoj provjeri i osiguravamo njihovu sukladnost s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godineo zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u nastavku OUZP) koja je obvezujuća za sve države članice Europske unije te Zakonom broj 18/2018 Zbirke zakona o zaštiti osobnih podataka i o izmjeni i dopuni određenih zakona,
  6. pravo pisanim putem, prije početka Putovanja, javiti CK-u da će umjesto naručitelja uslugu koristiti neka druga osoba koja je navedena u toj obavijesti. Međutim, Naručitelj to pravo može ostvariti isključivo u razdoblju koje završava pet radnih dana prije početka Putovanja i to samo pod uvjetom ako to omogućava pružatelj usluge koji je treća strana (Organizator Događaja, avioprijevoznik i slično). To pravo prestaje istekom tog razdoblja. Obavijest mora sadržavati vlastoručno potpisanu pisanu izjavu novog naručitelja kojom on prihvaća odredbe zaključenog Ugovora, odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja i da ispunjava sve dogovorene uvjete za sudjelovanje u Putovanju. Osoba navedena u toj obavijesti postaje Naručitelj koji preuzima prava i obveze prethodnog Naručitelja danom dostave obavijesti, a raniji Naručitelj i novi Naručitelj, zajednički i solidarno, odgovaraju za plaćanje naknade za Putovanje i naknade troškova koje bi CK mogao pretrpjeti u vezi s tom izmjenom. Novi naručitelj nema pravo na iskorištavanje akcijskih ponuda, popusta i osiguranja koja su bila povezana isključivo s ranijim Naručiteljem osobno ili uvjetima posebnih akcijskih ponuda (popusti za lojalne kupce, early booking i sl.) CK ima pravo na naknadu svih troškova,koje je pretrpio kao posljedicu zamjene Naručitelja, posebno troškova za izmjenu zrakopolovne karte.

 

 1. Između ostalog, prava i obveze Naručitelja obuhvaćaju sljedeće:
  1. pružiti CK suradnju potrebnu za uredno pružanje i odvijanje usluga, posebice pravilno i iscrpno navesti podatke tražene u Ugovoru, uključujući sve moguće izmjene tih podataka, i dostaviti daljnje potrebne dokumente kako ih zatraži CK,
  2. platiti iznos naknade za Putovanje u skladu s člankom 2. ovih Općih uvjeta poslovanja i uplatu dokazati dokumentom bude li to CK zatražio,
  3. bez neopravdanog odgađanja, i u roku kojeg odredi CK, dojaviti mu svoje stajalište o odgovarajućim izmjenama u uvjetima i sadržaju dogovorenih usluga,
  4. preuzeti od CK dokumente potrebne za iskorištavanje usluga (primjerice Ulaznice za Događaj) i temeljito ih provjeriti prije početka Putovanja,
  5. kod osoba mlađih od 18 godina, osigurati pratnju i nadzor punoljetnog Naručitelja tijekom Putovanja, osigurati pratnju i nadzor osobama kod kojih to zahtijeva njihovo zdravstveno stanje,
  6. postupati prema uputama CK, delegata ili drugog određenog predstavnika CK te se pridržavati dogovorenog programa Putovanja,
  7. osigurati pravovremeno i pravilno podnošenje odgovarajućih zahtjeva prema isporučiteljima usluga u skladu s člankom 6. ovih Općih uvjeta poslovanja,
  8. ponašati se na način koji neće dovesti do ugrožavanja zdravlja i nanošenja materijalnih šteta drugim sudionicima Putovanja, pružatelju usluga ili CK,
  9. suzdržati se postupaka i ponašanja koji bi mogli ugrožavati, naškoditi ili ograničiti ostale sudionike Putovanja,
  10. nadoknaditi eventualne štete koje bi se prouzročile u prijevoznim sredstvima, smještajnim kapacitetima i drugim prostorima i imovini koja je povezana s korištenjem usluge u skladu s Ugovorom,
  11. nadoknaditi sve troškove i štete koje nastaju u vezi njegova isključenja iz sudjelovanja na Putovanju u slučaju da je svojim ponašanjem ugrozio ili onemogućio tijek ili program Putovanja, ili je posebno teško povrijedio zakonske propise, oštetio tuđu imovinu i prava drugih sudionika puta, pružatelja usluga ili CK,
  12. doći u dogovorenom terminu na određeno mjesto u stanju prikladnom za iskorištenje dogovorenog opsega usluga; u slučaju da Naručitelj vlastitom krivnjom zakasni na početak iskorištenja dogovorenih usluga, Naručitelj je obvezan dovesti se o vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost na mjesto koje odgovara vremenskom hodogramu dogovorenih usluga, u skladu s programom Putovanja,
  13. imati uz sebe sve valjane isprave koje su potrebne za ulaz u zemlju odredišta, posebice putnu ispravu, vizu ili uvjerenje o cijepljenju (po potrebi), dokaz o putnom osiguranju, u slučaju da je Naručitelj osiguran; te dokumente Naručitelj je odgovoran ishoditi samostalno. U slučaju da Naručitelj ne bude iskoristio mogućnost prisustvovanja na Događaju, odnosno Putovanju, iz bilo kojih razloga navedenih u ovoj točci, CK će od Naručitelja naplatiti naknadu za otkazivanje u visini od 100% iznosa naknade za Putovanje,

 

 1. ispuniti posebne zahtjeve za ulaz u zemlju i boravak u njoj, te za ulaz na Događaj. Naručitelj je odgovoran na svoj trošak i svoju odgovornost osigurati dokumente kao što su viza, osiguranje (u slučaju da ga ne osigurava CK), cijepljenje i druge uvjete nužne za ulaz u državu odredišta. CK, u tom slučaju, nije obvezan Naručitelja obavijestiti o tim preduvjetima. U slučaju da Naručitelj ne bude iskoristio mogućnost prisustvovanja na Događaju, odnosno Putovanju, iz bilo kojih razloga navedenih u ovoj točci, CK će od Naručitelja naplatiti naknadu za otkazivanje u visini od 100% iznosa naknade za Putovanje,
 2. tijekom cijelog Putovanja poštivati carinske propise, propise o putnim ispravama, sigurnosne, zdravstvene, higijenske i druge propise država u koje putuje te poštivati upute delegata CK,
 3. u slučaju da Naručitelj otkaže Putovanje, Naručitelj treba naknaditi 100% iznosa naknade za Putovanje prije nego se otkazivanje Putovanja prihvati.

 

 1. Osim navedenog, ako je Naručitelj pravna osoba ili zastupa više Naručitelja koji naručuju Putovanje, njegove će obaveze uključivati i sljedeće:
  1. imenovati ovlaštenog zastupnika s kojim će CK komunicirati i koji će obavijestiti sve sudionike o ovim Općim uvjetima poslovanja,
  2. osigurati da sudionici ispunjavaju osnovne obveze u skladu s prethodnom točkom 2. u kojoj je potrebna njihova suradnja i koju može ispuniti samo pojedini sudionik osobno,
  3. predati CK popis sudionika do ranije dogovorenog datuma i sa svim zatraženim pojedinostima, a kod djece do 18 godina navesti puni datum rođenja i navesti osobe koje su odgovorne za nadzor i koje će ih pratiti,
  4. u slučaju da bilo koji od sudionika Putovanja koje je naručio Naručitelj kao pravna osoba bude tijekom Putovanja iz bilo kojeg razloga svojim nepriličnim ponašanjem, ili ponašanjem koje je suprotno dogovorenim pravilima, ograničavao CK kao organizatora Putovanja, njegove zastupnike, Ugovorne partnere ili druge Naručitelje Putovanja (nepristojnim, nekulturnim ili bučnim ponašanjem, prekomjernim uživanjem alkohola, opojnih sredstava i slično), ne pridržava se zahtjeva CK-a, onemogućuje pravovremeni tijek Putovanja ili nanosi materijalne štete na tuđoj imovini, tada će se takvo ponašanje smatrati teškom povredom Ugovornih odredbi i istodobno povredom drugih Naručitelja Putovanja te je predstavnik CK-a ovlašten prema njemu poduzeti mjere uskraćivanja pružanja daljnjih usluga tijekom Putovanja, isključivanje iz prijevoza, a po potrebi i iz Putovanja uopće. U slučaju da bilo koji sudionik Putovanja koji je Naručitelj preko Naručitelja pravne osobe bude isključen iz Putovanja, CK je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor bez naknade i bez bilo kakvog prava isključenog sudionika na naknadu za neiskorištene usluge u opsegu u kojem sudionik iz navedenih razloga nije te usluge iskoristio.
  5. U slučaju da Naručitelj (ili sudionici Putovanja) na zadano zbirno mjesto s ciljem iskorištavanja usluge dođu u stanju u kojem je ne mogu iskoristiti (pod utjecajem su alkohola, narkotika ili drugih sredstava), bit će im onemogućeno ukrcavanje u autobus ili zrakoplov i neće imati pravo na povrat novca,
  6. Naručitelj koji naručuje Putovanje/Ulaznice za više sudionika odgovoran je za plaćanje 100% fakturiranog iznosa, uključujući dio koji se odnosi na ostale sudionike Putovanja.

 

V.            Prava i obveze CK-a

 

 1. CK je obvezan:
  1. osigurati putovanje u slučaju svog stečaja,
  2. prije zaključenja Ugovora obavijestiti Naručitelja o okolnostima koje su mu poznate, a koje imaju utjecaj na odluku zainteresiranih za kupnju Putovanja,
  3. u slučaju da ne budu pružene izravno u trenutku sklapanja Ugovora, najkasnije 7 dana prije početka putovanja dostaviti Naručitelju u pisanom obliku sve dodatne informacije kojima raspolaže, o svim okolnostima koje su važne za Naručitelja, slanjem na adresu elektroničke pošte ili poštansku adresu Naručitelja navedenu u Ugovoru, odnosno drugim načinom koji je dogovoren s CK-om; te podrobne informacije pružaju se samo jednom Naručitelju,
 2. CK nije odgovoran refundirati iznos naknade za Putovanje ako Naručitelj nije sudjelovao u Putovanju iz razloga za koje CK nije odgovoran, kao što su navođenje pogrešnih podataka u Ugovoru, ako Naručitelj ne dođe u potrebno vrijeme i na mjesto odlaska ili je s graničnog prijelaza vraćen zbog neispunjavanja carinskih, deviznih, propisa o putnim ispravama ili drugih,
 3. CK nije obvezan Naručitelju pružiti činidbe i usluge tijekom Putovanja ako one prelaze opseg usluga koji je ranije pisano utvrđen i plaćen,
 4. CK je odgovoran Naručitelju s Ugovorom predati dokaze o osiguranju protiv insolventnosti CK-a kao i sveobuhvatno osiguranje Naručitelja (u slučaju da se polica putnog osiguranja ugovara posredovanjem CK).

 

 

VI.         Izmjena dogovorenih usluga

 

 1. Ako je CK primoran prije početka putovanja promijeniti neku bitnu odredbu Ugovora, tada će Naručitelju predložiti izmjenu Ugovora. Za izmjenu Ugovora, za koju je potrebna suglasnost Naručitelja u skladu s ovom točkom, neće se smatrati postupak u skladu s člankom 2. prema kojemu CK ima pravo jednostrano promijeniti iznos naknade za putovanje u skladu s tamo navedenim razlozima. Ako predložena izmjena Ugovora dovodi i do izmjene cijene putovanja iz razloga koji nisu navedeni u članku 2., ponuda mora sadržavati novu cijenu. Uz iznimke određene točkom 2. ovoga članka, Naručitelj ima pravo odlučiti slaže li se s izmjenom ili će odstupiti od Ugovora bez plaćanja naknade za otkazivanje. Svoju odluku mora javiti CK pisanim putem u roku koji je u prijedlogu izmjene naveden. U slučaju da Naručitelj u zadanom roku ne dostavi CK svoju odluku o izmjeni ugovora u pisanom obliku, smatrat će se da je suglasan s izmjenom ugovora.
 2. U slučaju da prije početka Putovanja ili bilo kada nakon početka Putovanja dođe do izmjene bitnih odredbi Ugovora koje unese CK bez svoje krivice, posebice, između ostalog, ako Organizator izmijeni termin održavanja Događaja, otkaže Događaj, avioprijevoznik promijeni vrijeme leta, CK nije obvezan Naručitelju nadoknaditi već pretrpljene troškove za prijevoz, smještaj, osiguranje i druge troškove. U tom će slučaju ugovorne strane obavezno nastojati postići međusobni dogovor i tako zajednički, i u dobroj vjeri, smanjiti nastanak daljnjih neizbježnih troškova na najmanju moguću mjeru.
 3. Ako nakon početka Putovanja CK ne pruži Naručitelju usluge ili ih ne pruža u bitnom opsegu te uredno i na vrijeme, odnosno ako dozna da ih neće moći pružiti unatoč tome što je ugovorno obvezan, mora odmah poduzeti takve mjere koje će omogućiti nastavak Putovanja.
 4. CK je ovlašten provesti operativne izmjene programa i pruženih usluga tijekom Putovanja u slučajevima kad zbog izvanrednih okolnosti nije moguće osigurati provođenje ranije dogovorenog programa i usluga. U takvim situacijama CK je obvezan:
  1. pružiti zamjenski program i usluge u obujmu i kvaliteti koja, što je više moguće, odgovara i jednake je razine kao ranije usluge, pri čemu u slučaju da CK osigura usluge koje su najmanje jednake razine u odnosu na prethodno dogovorene, Naručitelj neće imati nikakva prava reklamacije, odnosno CK može
  2. Naručitelju nadoknaditi plaćeni iznos naknade za usluge koje nisu pružene, odnosno koje nisu nadoknađene zamjenskim ispunjenjem (CK nije obvezan nadoknaditi druge troškove koje je Naručitelj pretrpio u vezi Putovanja ili Događaja, na primjer troškove Putovanja i troškove smještaja u slučaju otkazivanja ili izmjene Događaja) ili
  3. Naručitelju osigurati popust na plaćen iznos naknade za usluge koje su bile uključene u iznos naknade za Putovanje, a nisu bile pružene u punom obujmu ili za njih nije bilo pruženo zamjensko ispunjenje obaveze.
 5. Organizator ne jamči za slučaj izmjene termina Putovanja. Naručitelj je svjestan da u razdoblju nakon sklapanja Ugovora može doći do izmjene termina ili organizacije Putovanja na temelju odluke organizatora događanja ili avioprijevoznika. U tom će slučaju CK odlučiti o daljnjem tijeku postupka i o tome će obavijestiti Naručitelja najkasnije 10 radnih dana nakon što je Naručitelja obavijestio o izmjeni datuma Putovanja. Naručitelj nema pravo na povrat novca u slučaju izmjene datuma Putovanja kojeg nije prouzročio CK.
 6. U slučaju da dođe do overbookinga smještajnih kapaciteta, CK je odgovoran osigurati Naručitelju zamjenski smještaj najmanje jednake ili veće kvalitete, u sličnom području. Moguće je zamjenski smještaj osigurati i samo za dio razdoblja.
 7. U slučaju overbookinga prijevoznih kapaciteta avioprijevoznika na letu navedenom u Ugovoru, CK je obvezan uložiti odgovarajuće napore kako bi osigurao Naručitelju zamjenski prijevoz, međutim, CK ne jamči da će biti dostupni prikladni letovi do mjesta održavanja Događaja.
 8. CK ima pravo na naknadu financijskih sredstava za usluge koje je pružio iznad opsega usluga dogovorenih u Ugovoru s Naručiteljem ako su bile pružene uz Naručiteljev implicitni pristanak tijekom Putovanja.
 9. CK zadržava pravo odmah i u svako doba otkazati Putovanje uslijed okolnosti koje nije moguće spriječiti ni uz ulaganje bilo kojih napora ili uslijed neuobičajenih i nepredviđenih okolnosti (viša sila) koje sprečavaju ili značajno ograničavaju mogućnost realizacije ili završetak Putovanja, sigurnost Naručitelja i slično.
 10. CK zadržava pravo izmjene sadržaja i vremenskog rasporeda uslijed djelovanja više sile, uslijed odluka državnih tijela ili izvanrednih okolnosti koje nije bilo moguće spriječiti nikakvim mjerama.

VII.       Postupak reklamacije i odgovornost za štetu

 

 1. U slučaju da su opseg ili kvaliteta pruženih usluga objektivno na razini nižoj nego je bila dogovorena, Naručitelj ima pravo na uklanjanje nepravilno pruženih usluga i na reklamaciju.
 2. Naručitelj je odgovoran spriječiti nastanak štete i u tom smislu podnijeti zahtjev za uklanjanje nepravilno pružene usluge odmah i, u najmanju ruku, usmenim putem i to izravno na licu mjesta pružatelju usluge ili delegatu, odnosno drugom ovlaštenom predstavniku CK kako bi CK mogao još tijekom Putovanja provesti korekcije, ako je to s obzirom na pružene usluge moguće. Naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje svoju suradnju u što većoj mjeri kako bi se, što je moguće učinkovitije, uklonili nedostatci i spriječio nastanak bilo koje štete ili se njihov opseg smanjio. Naručitelj nema pravo na popust ni povrat novca ako nije kod delegata ili ugovornog pružatelja usluga upozorio na nedostatke pruženih usluga koji su se mogli ukloniti tijekom Putovanja.
 3. U svrhu stjecanja prava na uklanjanje nepravilno pruženih usluga potrebno je s predstavnikom CK sastaviti pisani zapisnik. Naručitelj će pri zahtjevu za ostvarivanje prava na reklamaciju priložiti pisani zapisnik.
 4. Svoje zahtjeve za reklamaciju Naručitelj mora podnijeti odmah, izravno na licu mjesta kod pružatelja usluge ili delegata, odnosno drugog ovlaštenog predstavnika CK na način koji omogućava CK-u poduzeti korektivne radnje tijekom Putovanja, ako je to moguće uzimajući u obzir prirodu pruženih usluga, a najkasnije do tri mjeseca od završetka Putovanja ili, u slučaju da Putovanje nije provedeno, od dana kada se Putovanje trebalo završiti prema sklopljenom Ugovoru. U suprotnom, pravo na reklamaciju će prestati vrijediti. Naručitelj će pisanom zahtjevu za ostvarenje svojih prava na reklamaciju priložiti pisani zapisnik iz točke 3. ovoga članka.
 5. CK je obvezan, nakon razmatranja reklamacije, u pisanom obliku i u roku od 30 dana od uručenja pisane reklamacije odgovoriti na svaku reklamaciju koja je predana u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.
 6. CK neće biti odgovoran za štetu koja je nastala kršenjem njegovih obaveza tijekom pružanja usluga ili odstupanjem od Ugovora ako za štetu nije kriv CK niti njegovi ugovorni partneri i štetu su počinili Naručitelj ili treća osoba koja nije povezana s pružanjem usluga, te ako je šteta nastala u okolnostima koje nisu mogle biti spriječene čak ni uz ulaganje najvećih napora, ili iz okolnosti koje su neuobičajene i nepredvidive.
 7. CK nije odgovoran za razinu onih usluga koje Naručitelj naruči kod trećih osoba niti za svojstva mjesta odvijanja Događaja (za to je odgovoran Organizator). Visina naknade štete i sva druga prava na odštetu koja ovise o zrakoplovnom prijevozu, kada je on dio pruženih usluga (gubitak, oštećenje, zakašnjela predaja prtljage, kašnjenje zrakoplova, izmjena vremena leta i slično) bit će one razine koju predviđaju propisi mjerodavni za zračni prijevoz.
 8. CK ne odgovara za gubitak, kašnjenje ili oštećenje ili uništenje prtljage i naknadu štete (obeštećenje) koje je Naručitelj dužan zatražiti kod odgovarajućeg pružatelja takve vrste prijevoza u smislu mjerodavnih propisa. S tim povezan gubitak prtljage ili njezino oštećenje Naručitelj mora prijaviti uredu za reklamacije zračne luke u dvorani u kojoj se potpisuje zapisnik P.I.R. koji je potreban za predaju zahtjeva Naručitelja za odštetu. U suprotnom, pravo Naručitelja na odštetu za nastalu štetu će prestati vrijediti i prema trećim osobama.
 9. Svaki Naručitelj je osobno odgovoran za poštivanje graničnih, deviznih, carinskih, zdravstvenih, prometnih, propisa o putnim ispravama i drugih propisa Slovačke Republike kao i propisa, zakona i običaja države odredišta, odnosno tranzita. CK neće snositi odgovornost za poteškoće koje bi nastale neposjedovanjem vize niti bilo kojim neodgovarajućim ili nesmotrenim ponašanjem Naručitelja.

VIII.    Odustajanje od ugovora, otkazivanje Putovanja

 1. CK može prije početka Putovanja odstupiti od Ugovora isključivo na temelju otkazivanja Putovanja ili u slučaju da Naručitelj ne ispunjava svoje Ugovorne obveze.
 2. CK ima pravo bez obrazloženja i u svako doba otkazati Putovanje. CK će posebice otkazati Putovanje u slučajevima kada nije postignut najmanji potreban broj sudionika (pridržavanje obveze minimalnog broja sudionika). Minimalni broj sudionika određuje se pojedinačno za svako Putovanje u Ugovoru i/ili pisanoj ponudi Putovanja i/ili na web portalu CK na kojem je Putovanje ponuđeno. U slučaju manjeg broja prijavljenih sudionika, CK ima pravo otkazati Putovanje najkasnije pet kalendarskih dana prije početka Putovanja i o toj okolnosti je dužan Naručitelju dostaviti obavijest najkasnije 5 kalendarskih dana prije početka Putovanja ili korištenja usluge.
 3. CK će otkazati Putovanje i tada kada bi njegova realizacija bila otežana ili nemoguća kao posljedica nepredviđenih izvanrednih okolnosti (npr. rat, teroristički napad, potres, elementarne nepogode, epidemije zaraznih bolesti, odluke državnih tijela i slično, te ako bi sigurnost, zdravlje ili život Naručitelja bili ugroženi nekim drugim izvorom opasnosti) koje u trenutku sklapanja Ugovora nije bilo moguće predvidjeti i koje nije bilo moguće spriječiti. Naručitelj u takvom slučaju ima pravo na povrat novca za onaj dio koji nije namijenjen za naknadu unaprijed pretrpljenih troškova, kao što je avionski prijevoz, rezervacija smještaja ili Ulaznica za Događaj.
 4. U slučaju da CK otkaže Putovanje prije roka od 19 dana prije polaska, Naručitelj nema pravo ni na kakvu naknadu štete.
 5. Naručitelj ima pravo odustati od Ugovora u bilo koje vrijeme prije početka korištenja usluga:
  1. bez davanja obrazloženja i plaćanja naknade za odustajanje ili
  2. zbog bitnog kršenja obaveza CK koje su predmetom Ugovora
  3. ako ne dođe do sklapanje novog ugovora o Putovanju u skladu s člankom VI., stavak 1., ovih Općih uvjeta poslovanja.
 6. Obavijest o odstupanju od Ugovora Naručitelj mora poslati na adresu sjedišta CK preporučenom poštom ili drugim dokumentiranim načinom predaje. Odstupanje od ugovora stupa na snagu danom uručenja pisane obavijesti primatelju. Odstupanje od Ugovora nema utjecaj na odredbe o ugovornoj kazni (u nastavku naknada za otkazivanje), a, s obzirom na njihovu prirodu, te odredbe vrijede i nakon prestanka važenja Ugovora uslijed odustajanja.
 7. U slučaju kada Naručitelj odustaje od Ugovora na temelju toga što je CK bitno i dokazano povrijedio Ugovor, CK je dužan u roku od 60 dana vratiti Naručitelju cjelokupan iznos kojeg je od njega primio na ime plaćanja iznosa naknade za Putovanje, pri čemu je na temelju tog plaćanja raskinut Ugovor, a Naručitelj nije obvezan platiti Ugovornu kaznu (naknadu za otkazivanje) u korist CK.
 8. U slučaju kada Naručitelj odustaje od Ugovora iz razloga koji nije bitno i dokazano kršenje obveza iz Ugovora od strane CK ili njegovih zakonskih obveza, te ako CK odustane od Ugovora na temelju Naručiteljevog kršenja obaveza, Naručitelj je obvezan platiti ugovornu kaznu (naknadu za otkazivanje) u korist CK. Visina naknade za odustajanje je 100% cijene Putovanja.
 9. Visina naknade za odustajanje je 100% cijene naručenih usluga + osiguranje/osoba i u slučaju ako Naručitelj ne stigne na let, zakasni na let ili bude isključen iz Putovanja. To također vrijedi i u slučaju kada Naručitelj ne pristupi ili ne može pristupiti Putovanju zbog kršenja svojih obveza. Plaćanje ugovorne kazne nema utjecaj na pravo na naknadu štete koja prelazi iznos ugovorne kazne i koja je nastala CK-u uslijed Naručiteljevog odustajanja od Ugovora ili u slučaju da je od Ugovora odustao CK.
 10. U slučaju otkazivanja sudjelovanja u Putovanju jedne od osoba iz dvokrevetne sobe, osoba koja odustaje mora nadoknaditi naknadu štete koja je nastala na temelju iznosa doplatka za jednokrevetnu sobu, a slično vrijedi i kod zauzimanja smještaja čija se cijena fiksno obračunava na temelju utvrđenog broja osoba. U slučaju otkazivanja sudjelovanja na Putovanju jedne osobe, odnosno više osoba iz skupine osoba koje su unesene u Ugovor, naknada štete se izračunava u odnosu na preostalu skupinu osoba, odnosno naručenih usluga smještaja.
 11. CK ima pravo uračunati naknadu za otkazivanje odnosno svoj zahtjev za naknadu štete + osiguranje u primljenu avansnu uplatu ili Naručiteljevu uplatu cijene Putovanja, odnosno u bilo koji iznos na kojeg Naručitelj ima pravo povrata sredstava.
 12. Zatraži li Naručitelj promjenu datuma Putovanja ili odredišta i smještajnog objekta koji su navedeni u sklopljenom Ugovoru, to neće imati utjecaja na obvezu Naručitelja da plati naknadu za odustajanje zbog raskida Ugovora o naručenom Putovanju, osim u slučaju kada se Ugovorne strane pisanim putem dogovore drugačije.

IX.         Osiguranje od insolventnosti

 

 1. CK je u skladu sa Zakonom broj 281/2001 Zbirke zakona o putovanjima, uvjetima poslovanja turističkih agencija i putničkih agencija, u prečišćenom tekstu, obavezan ugovoriti obavezno osiguranje Putovanja za slučaj svojeg stečaja (osiguranje od insolventnosti). CK kao osigurani subjekt će imati sklopljen ugovor o osiguranju Putovanja za slučaj svojeg stečaja s Union poisťovňa kao osiguravateljem. Na temelju ovog Ugovora Naručitelju kao osiguranoj osobi na koju se odnosi sklopljeni Ugovor pripada pravo na osigurateljnu naknadu u situacijama kad CK uslijed svojeg stečaja:
  1. Naručitelju ne osigura prijevoz iz mjesta prebivališta u inozemstvu u Slovačku Republiku, kad je to dio Putovanja,
  2. Naručitelju ne vrati plaćenu avansnu uplatu ili iznos Putovanja u slučaju kada do Putovanja nije došlo,
  3. ne vrati Naručitelju razliku između uplaćene cijene Putovanja i cijene djelomično pruženog Putovanja u slučaju kada Putovanje nije bilo pruženo u cijelosti.
 2. Osim odgovornosti koje proizlaze iz opće obveznih pravnih propisa, Naručitelj je kao osigurana osoba posebno obvezan:
  1. najkasnije šest mjeseci od dana nastanka štetnog događaja pisanim putem obavijestiti osiguravatelja, uz to da pisani oblik nije nužan u slučaju članka 9. stavak 1. točka a)
  2. pružiti osiguravatelju potrebnu pomoć pri utvrđivanju opsega i iznosa njegove tražbine za osiguranje, a posebno podnijeti osiguratelju Ugovor i druge dokumente koji su relevantni za procjenu postojanja prava na osigurateljnu naknadu te njezinu visinu, te omogućiti osiguravatelju da provede s time povezanu provjeru;
  3. osigurati od bilo kakvih drugih zahtjeva za štetu ili bilo koje slično pravo.

 

 1. Ako Naručitelj kao osiguranik krši gore navedene obveze, osiguravatelj ima pravo smanjiti naknadu štete u skladu s utjecajem njegove povrede na opseg odgovornosti osiguratelja.
 2. CK će Naručitelju istodobno s Ugovorom predati dokument koji sadrži podatke o osiguranju Putovanja koji sadrži identifikaciju osiguratelja, uvjete osiguranja putovanja i način obavještavanja o osiguranom događaju.
 3. Naručitelj može od CK zatražiti cjeloviti primjerak Općih uvjeta osiguranja za obvezno osiguranje Putovanja za slučaju stečaja turističke agencije.

 

X.            Završne odredbe

 1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sudionike CK putovanja i sastavni su dio Ugovora. Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede od 1.7.2018.

 

 1. Ugovor je sklopljen u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona broj 40/1964 Zbirke, Građanskog zakonika u prečišćenom izdanju, Zakona broj 281/2001 Zbirke zakona, o putovanjima, uvjetima poslovanja turističkih agencija i putničkih agencija, u prečišćenom tekstu, Zakona broj 250/2007 Zbirke, o zaštiti potrošača; odredbe Zakona broj 102/2014 Zbirke zakona, o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostora prodavatelja u prečišćenom obliku se ne primjenjuju na Ugovor o putovanju (članak 1., stavak 3., točka a) Zakona br. 102/2014 Z.z.).
 2. Strane su se složile da se Ugovor može izmijeniti ili raskinuti samo na način utvrđen za sklapanje Ugovora o Putovanju, tj. pisanim ili drugim odgovarajućim oblikom. Kao pisanim ili drugim prikladnim oblikom izmjene ili raskida Ugovora također se smatra pravni akt koji se sačini putem telegrafa, telekopije ili elektronički (npr. e-poštom) koji omogućuju da se definitivno utvrde sadržaj dokumenta i potpisi osoba koje su pravni akti sačinile.

 

 1. CK ima pravo prenijeti sadržaj dokumenta Naručitelju telefonom ili e-poštom, a zatim dostaviti dokument sukladno točki 3. U takvom se slučaju dokument smatra poslanim u trenutku telefonskog komuniciranja sadržaja Naručitelju, odnosno slanjem poruke e-pošte.

 

 1. Naručitelj će potpisom Ugovora o pružanju putovanja ili pisane pojedinačne narudžbe potvrditi:

 

 1. da je primio i potpuno je upoznat s katalogom ponude i, gdje je to prikladno, s listom posebnih ponuda CK na kojoj je putovanje navedeno,
 2. da je primio k znanju i prihvatio ove Opće uvjete poslovanja,
 3. da je shvatio sve odredbe koje su navedene u njima i da će ih poštovati i pridržavati ih se,
 4. nema spoznaja o bilo kojem ograničenju njegovog urednog sudjelovanja na putovanju i odgovoran je da će vremenski i zdravstveno biti spreman na sudjelovanje u putovanju i za ispunjenje preduvjeta koji su obavezni za sudjelovanje u tom konkretnom putovanju.
 1. istodobno Naručitelj potvrđuje i izražava svoju suglasnost da su svi njemu poznati i s putovanjem povezane okolnosti (u smislu gornjeg stavka) javljene i drugim naručiteljima putovanja koji su navedeni u Ugovoru, odnosno u pisanoj pojedinačnoj narudžbi, a da su oni dali pisanu punomoć za njihovo prijavljivanje za putovanje i suglasnost s odredbama Ugovora.
 2. U slučaju da neka odredba općih uvjeta poslovanja i Ugovora ne bude valjana, to nema utjecaj na ostali sadržaj.
 3. CK zadržava pravo ažuriranja i promjene podataka i informacija o uslugama, cijenama i uvjetima putovanja koji su navedeni u katalogu ili u pojedinoj listi ponude.
 4. CK ne odgovara za sadržaj marketinških oglasa objavljenih u katalogu i drugim materijalima koje izdaje CK ili koji su objavljeni na web portalima i koje su postavile treće osobe te istodobno ne jamči za točnost podataka navedenih u prospektima trećih osoba kod kojih nije izdavač i nema utjecaja na njihov sadržaj.
 5. Ako se opis putovanja naveden u katalogu razlikuje od opisa navedenog u Ugovoru, verzija iz Ugovora će uvijek imati veću snagu.

 

Bratislava, 1.7.2018.